Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ

Урысыем и Президент пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Адыгеим ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур.

ЮФО-м ишъолъырхэм ащыпсэухэрэр зыгъэгумэкIырэ социальнэ Iофыгъохэм: гъогу­хэм ягъэцэкIэжьын, гурыт еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, псауныгъэм икъэухъумэн тегъэ­псыхьэгъэ псэуалъэхэм, культурэмкIэ къоджэ унэхэм яшIын, псырыкIуапIэхэм ягъэпсын, зэхэтэкъонкIэ щынагъоу щыт унэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэм япхыгъэхэм мыщ щахэплъагъэх.

Адыгеим щыщ бзылъфыгъэ горэм Джэджэ районымкIэ станицэу Дондуковскэм иурамхэу Ленинымрэ Ломоносовымрэ ацIэ зыхьыхэрэм, урамэу Комсомольскэм, переулкэу Западнэм газрыкIуапIэ ащыгъэпсыгъэ­нымкIэ къадеIэнхэу зафигъэ­загъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэриIуа­гъэмкIэ, ведомствэ программэу «Къуа­джэхэм джырэ теплъэ яIэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъы­тагъэу а урамхэм газрыкIуапIэр ащагъэпсыщт.

«Бэдзэогъум и 31-м нэс газрыкIуапIэм ишIын тыухыщт, шышъхьэIум и 10-м къыщегъэ­жьагъэу унэхэм газыр афыпытшIэу тыублэщт. Газ яIэу цIыфхэр бжыхьэм пэгъокIыщтых», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Мы лъэныкъом Iофхэр зэрэщыкIорэм ышъхьэкIэ ынаIэ зэрэтыригъэтыщтыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Республикэм и ЛIышъхьэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм адэгущыIэзэ, цIыфхэм къаIэкIагъа­хьэрэ тхьаусыхэ тхылъхэм Адыгеим икъоу Iоф зэращадашIэрэр, хэбзэ къулыкъухэм япащэхэмрэ муниципалитетхэм яIэшъхьэтетхэмрэ цIыфхэм закъызэрафагъазэрэ Iофыгъохэр псынкIэу зэшIуахынхэу пшъэ­рылъ зэрафашIыгъэр хигъэунэфыкIыгъ.