ШIуагъэ къытэу Iоф зэдашIэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гъогухэмкIэ ГъэIо­рышIапIэу «Черноморье» зыфиIорэм ипащэу Андрей Жуковым зэ­IукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ ими­нистрэу Валерий Картамышевыр.

Гъогу инфраструктурэм хэ­хъоныгъэ ышIыным, гъогу хъыз­мэтым фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн лъэныкъохэр тегущыIагъэх.

Аужырэ шапхъэхэм ыкIи щынэгъончъэным диштэрэ транспорт сеть шъолъырым щыгъэпсыгъэныр хэбзэ къулыкъухэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыхэрэм зэращыщыр Адыгеим и ЛIышъхьэ пэублэм хигъэунэфыкIыгъ.

— ЦIыфхэмкIэ Iэрыфэгъоу ыкIи щынэгъончъэу щыт гъогу псэуалъэхэр гъэпсыгъэнхэмкIэ Адыгеим пшъэрылъышхохэр ыпашъхьэ щытых. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм епхыгъ экономикэм хэхъоныгъэу ышIыщтхэр, инвестициеу къахалъхьащтхэр, ащ къыкIэлъыкIоу цIыфхэм псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу зэрэхъущтыр. Арышъ, республи­кэ ыкIи федеральнэ мэхьанэ зи­Iэ гъогухэр зэтегъэпсыхьэ­гъэнхэм, ахэр непэрэ шапхъэ­хэм адиштэнхэм тэркIэ мэхьа­нэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ведомствэм ыпашъхьэ щыт пшъэрылъхэр зэкIэ агъэцэкIэнхэм зэрэфэхьазырхэр ГъэIоры­шIапIэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

— Мы илъэсымкIэ бюджет лимитхэм къадыхэлъытагъэу республикэм сомэ миллиарди 2,1-рэ къытефэщт. Ащ щыщэу сомэ миллиард 1,1-р гъогухэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэм ыкIи зэрифэшъуашэу Iыгъыгъэнхэм, къэгъэ­нэфыгъэнхэм, джащ фэдэу сомэ­ миллион 890-р автомобиль гъо­гоу «Кавказ» зыфиIорэм къыхиубытэрэ, Лабинскэ къикIэу Мыекъуапэ къекIуалIэрэм щашIырэ гъогу зэхэкIыпIэм ишIын ухыжьыгъэным пэIуд­гъэхьащтых. Мы псэуалъэр ма­зэм къыкIоцI тыухыжьынэу ыкIи ттынэу тэгъэнафэ, — къыIуагъ Андрей Жуковым.

ЗэIукIэгъум къызэрэщаIуа­гъэмкIэ, республикэм пхырыкIы­рэ федеральнэ гъогухэм япроцент 90-рэ фэдизым язытет шап­хъэхэм адештэх. Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм республикэм иобъект заулэ хэ­гъэхьэгъэным фэшI джырэ уахътэм документациер агъэхьазыры.

ЗекIонымкIэ амалышIухэр зыIэкIэлъ шъолъырэу Адыгеир зэрэщытым къыхэкIэу непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ транспорт инфраструктурэ ащ зэрищыкIагъэр КъумпIыл Мурат къыхи­гъэ­щыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ туриз­мэм иобъектхэм якIолIэрэ фе­де­ральнэ гъогухэр шIуагъэ къытэу Iыгъыгъэнхэм мэхьанэшхо иI, ащ къыхеубытэх Кавказ къэралыгъо биосфернэ заповедни­кымрэ Лэгъо-накъэрэ.

Мы лъэныкъом епхыгъэ Iоф­шIэным анахьэу анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр ГъэIорышIапIэм ипащэ кIэухым къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу