Цэй Эдуард: «Тарихъ шъыпкъагъэр ядгъэукъо хъущтэп»

Урысыем и ЛIыхъужъэу, республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу, федеральнэ партийнэ проектэу «Тарихъ шIэжь» зыфиIорэм икоординаторэу Цэй Эдуард хэдзыпIэ чIыпIэу зэпхы­гъэм Iоф ышIэнэу зыригъэжьэгъэ апэрэ мафэм къакIуи, ымакъэ щитыгъ.


«Тихэгъэгу итарихъ зэ­раукъорэм непэ бэрэ ты­рэгущыIэ. Тарихъыр кIэзытхыкIыжьынэу фе­жьэхэрэр Урысыем еумысых. Конституцием фа­шIыщт гъэтэрэзыжьын­хэмкIэ сэ анахьэу мэхьанэ зэстырэр тарихъ шъыпкъагъэмрэ тихэгъэгу инеущырэ мафэрэ къэу­хъумэгъэнхэр ары. Мыщ фэдэ гъэтэрэзыжьынхэу Конституцием фашIыщтхэр ныбжьыкIэхэм ашIэ сшIоигъу: «Урысые Фе­дерацием Хэгъэгур къэзыгъэгъунагъэхэр лъэшэу егъэлъапIэх, тарихъ шъып­къагъэр къеухъумэ. Хэ­гъэгур къаухъумэзэ, цIыф­хэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр агъэцIыкIу хъу­щтэп».

БэмышIэу юбилей Парадышхо Москва щыкIуагъ. А мафэм тихэ-гъэгу инэмыкI къалэхэми Iофтхьэбзэшхохэр ащы­зэрахьагъэх. Зи Хэгъэгу рымыгушхогъэ зы нэ­бгыри Урысыем къимыкIынэу сэгугъэ. Тихэгъэгу ита­рихъ, тятэжъхэм ягъэ­хъагъэхэр къэтыухъумэнхэ фае, тарихъ шъыпкъагъэр ядгъэукъо хъущтэп. Джахэр ары тымакъэ зыфэттын фаер!» — хигъэунэфыкIыгъ Цэй Эдуард.