Саугъэтэу агъэуцугъ

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ саугъэт гъэшIэгъон къыщызэIуахыгъ. БлэкIыгъэ лIэшIэгъум энергетикхэм шIуагъэ къытэу яIофшIэн зэрагъэпсыщтыгъэм ишыхьатэу щыт трансформаторым ар фэгъэхьыгъ.

Мыекъопэ къэлэ электри­ческэ сетьхэм ипредприятие зыдэщыт чIыпIэм дэжь саугъэ­тыр щагъэуцугъ. Зэхахьэм къе­кIолIагъэх пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Майкопская ТЭЦ» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Игорь Луневыр, мы предприятием илъэсыбэрэ щы­лэжьагъэхэр, непэ иIофы­шIэхэр.

Трансформатор-саугъэтэу агъэуцугъэм тарихъ гъогоу къы­кIугъэр зэхахьэм къекIолI­а­гъэхэм къафаIотагъ. Хэгъэгу зэ­ошхор заухыгъэ нэуж ар ашIыгъагъ. Мыекъуапэ иIэгъэ электростанциер 1943-рэ илъэсым нэмыцхэм къагъэогъагъ.

1949-рэ илъэсым Мыекъопэ къэлэ электростанциер ашIыгъ ыкIи охътэ кIэкIым къыкIоцI ащ хэхъоныгъэхэр ышIынхэу ригъэ­жьагъ. Апэрэ трансформаторэу а лъэхъаным щыIа­гъэхэм ащыщыр 1950-рэ илъэсым къыдагъэкIыгъагъ. Бакинскэ электромашинэпсэо-лъэшI заводым Мыекъуапэ пае ар хэушъхьафыкIыгъэу ышIыгъагъ.

Зэрифэшъуашэу гъэпсыгъэ трансформаторым илъэс 70-рэ Iоф ышIагъ. Мыекъуапэ иурамэу Ворошиловым ыцIэ зыхьырэм ар тетыгъ. 2020-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ оборудо­ваниер аужырэ шапхъэхэм ади­штэрэмкIэ зэблахъугъ ыкIи джырэ уахътэм нэс Iоф зышIэщтыгъэ трансформаторыр къаухъумэн гухэлъ яIэу саугъэтэу агъэуцугъ. «Майкопская ТЭЦ» зыфиIорэр къыгъэдахэу ар дэтыщт. Къыхэгъэщыгъэн фае, предприятием чанэу Iоф зи­шIэрэр илъэс 50 зэрэхъугъэм ыкIи энергетикхэм шIуагъэ къы­тэу зэрэлажьэхэрэм ята­мыгъэу мыр щыт.

Игорь Луневым къэзэрэу­гъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ ыкIи саугъэтым мэхьанэшхо зэриIэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Пстэуми апэу мыщ щы­лэжьэрэ цIыфхэм яIофшIэн кIуачIэу халъхьэрэр ащ зэрэщыпхырыщыгъэр къыIуагъ.

Илъэсыбэрэ предприятием Iоф щызышIагъэхэ Анатолий Семечко ыкIи Людмила Лапчук зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Кусэр зызэпаупкI нэужым саугъэт-трансформаторым дэжь щытхэу сурэтхэр зытырахыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.