Мэкъуогъум и 27-р – ныбжьыкIэхэм я Маф

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

НыбжьыкIэхэм я Мафэ — Урысыем къырыкIощтыр зыIэ илъхэм ямэфэкI мэкъуогъум и 27-м тихэгъэгу щыхагъэунэфыкIы. Дунаим псынкIэу зызыщихъожьырэ лъэхъаным обществэми, республикэми, хэгъэгуми ящыIэныгъэкIэ ныбжьыкIэхэм мэхьанэу яIэм хэхъо. Псын­кIэу зызыхъожьырэ щыIакIэм ахэр нахь псынкIэу есэх, уахътэм пшъэрылъыкIэу къыгъэуцу­хэрэм нахь зыдырагъаштэ, нахь псынкIэу технологиехэр аIэ къырагъахьэх.

Сэнэхьатэу къыхахыгъэмкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи ныбжьыкIэхэр ащылъыкIотэнхэмкIэ, яамалхэм зыкъызэIурагъэхыным­кIэ ищыкIэгъэ пстэури Адыге­им непэ иI. Спортым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, ныбжьыкIэ сэнаущхэм IэпыIэгъу ятыгъэным­кIэ джыдэдэм республикэм Iофышхо щызэшIуахы, ныбжьыкIэ­хэм патриотическэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным, во­лонтер Iофтхьабзэхэм зя­гъэушъомбгъугъэным, ныбжьыкIэхэр рес­публикэм иобщест­веннэ щыIэныгъэ нахь чанэу къыхэгъэлэжьэгъэнхэм мэхьа­нэшхо араты.

КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэ­хэм акIуачIи, яшIэныгъи зыщагъэфедэн алъэкIыщт лъэныкъо­хэр щыIэх. Тиреспубликэ иобщественнэ, иэкономикэ, иполитикэ щыIэныгъэ ахэм яIахьышIу хашIыхьэ. Адыгеир ахэм зэря­чIы­гур, неущырэ мафэм ащ къе­хъулIэщтымкIэ, нахьыжъхэм шIуагъэу къафыщанагъэхэм якъэу­хъумэнкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр икъоу къагурыIоным пае тапэкIи тфэлъэкIырэр зэкIэ тшIэщт.

Ныбджэгъу лъапIэхэр! НыбжьыкIэхэм я Мафэ фэшI тышъу­фэгушIо! Адыгэ Республикэм ис кIалэхэми, пшъашъэхэми псауныгъэ пытэ яIэнэу, шIумрэ гу­шIуа­гъомрэ ащымыкIэнхэу, ма­мырэу псэунхэу, ягухэлъы­шIухэр къадэхъунэу, цыхьэу афашIырэр къагъэшъыпкъэжьы­нэу тафэлъаIо!

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Насыпыр къышъотэкъохэу, шIоу щы­Iэр къышъопкIэу бэрэ шъущегъаI!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный