Къэрдэн Аскэрбый: Лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэр къэухъумэгъэн фае»

«Адыгеим идинпащэхэм Урысые Федерацием и Конституцие зэхъокIыныгъэ гъэнэфагъэхэр фэшIыгъэнхэм мэхьанэшхо раты. Ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыр­рэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэн Аскэрбый. Тыгъуасэ ащ ымакъэ ытыгъ ыкIи голосованием хэ­лэжьэнхэу республикэм ис пстэуми закъыфигъэзагъ.


«Урысыем къырыкIощтым ыгъэгумэкIырэ хэтрэ нэбгыри ипшъэрылъ мы голосованием хэлэжьэнэу. Урысые Федерацием и Конституцие фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм япроект социальнэ гарантиехэр къареты, унэгъо кIоцI зэ­фыщытыкIэхэм алъэIэсы, общественнэ зэфыщытыкIэхэм ыкIи къэралыгъо хэ­бзэ къулыкъухэм зэхъокIыныгъэ гъэнэфагъэхэр афешIы. УрысыемкIэ мы голосованием мэхьанэшхо иI», — хигъэунэфыкIыгъ Къэрдэн Аскэрбый.

Муфтиим къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэр мамырныгъэмрэ зыпкъитыныгъэмрэ арэгушхо. «Лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэр къэухъумэгъэн фае. Хэгъэгум и Закон ШъхьаIэ гъэтэрэзыжьынхэу фашIыщтхэм сувереннэ къэралыгъор нахь агъэпытэщт», — хигъэунэфыкIыгъ Къэрдэн Аскэрбый.