ЗэIукIэгъу яIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат чIыопс къэкIуапIэхэр зэрагъэфедэрэм гъунэ лъызыфырэ Федеральнэ къулыкъум ипащэ игуадзэу Марианна Климовам республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъу щы­дыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Росприроднадзорым Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ Рес­публикэмкIэ ирегион гъэIоры­шIапIэ ипащэу Роман Молдо­вановыр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, вице-премьерэу Сапый Вячеслав.

ЧIыопсым икъэухъумэн епхыгъэ Iофыгъохэм зэIукIэгъум ща­тегущыIагъэх. Мы лъэны­къомкIэ хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр гъэлъэшыгъэн зэрэфаер республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«ЧIыопсым икъэухъумэнкIэ джырэ амалхэр республикэм щыгъэфедэгъэнхэм лъэшэу анаIэ тырагъэты. Республикэм ихэ­бзэ Iэшъхьэтетхэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн епхыгъэ пшъэрылъхэм язэшIохын мэхьа­нэшхо раты, сыда пIомэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэщтыр ащ бэкIэ елъытыгъ. Мыщ­кIэ федеральнэ гупчэм игъоу ылъэ­гъухэрэр къыдэтлъытэхэзэ, тиIофшIэн нахьышIоу зэхэт­щэн фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Марианна Климовам Адыгеим и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ уплъэкIунхэу зэхащагъэхэм якIэуххэм, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иподразделениехэм яIофшIэн зэрауплъэкIугъэм афэгъэхьыгъэу.

«Зэхэщэн Iофтхьабзэхэр зэрахьэхэ зыхъукIэ, псым игъэфедэнкIэ, псэушъхьэхэм якъэу­хъумэнкIэ игъоу тлъэгъугъэхэр Адыгэ Республикэм испециалистхэм къашъхьапэщтых», — хигъэунэфыкIыгъ Марианна Климовам.

ЗэIукIэгъум икIэуххэм атетэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеим тыкъэзыуцухьэрэ дуна­им икъэухъумэнкIэ ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэрэ Адыгеим псэушъхьэхэмрэ псы биологие къэкIуапIэхэмрэ якъэухъумэнкIэ ыкIи ягъэфе­дэнкIэ и ГъэIорышIапIэрэ пшъэ­рылъ заулэ афишIыгъ. Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ипащэ пшъэрылъ фа­шIыгъ чIыопсым икъэухъумэн тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэу зэрахьэхэрэм гъунэ ренэу алъи­фынэу.