Джыри зэтыгъо…

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд кIэлэцIыкIоу зыныбжь илъэс 16-м шIомы­кIыгъэхэм зэтыгъоу къаратынэу джыри агъэнэфэгъэ сомэ мин пшIы­рыпшIыр бэдзэогъум къытIупщынэу ригъэжьэщт.

Мыр мэлылъфэгъу, жъоны­гъокIэ, мэкъуогъу мазэхэм къа­тыгъэ ахъщэ тедзэхэм алъы­пыдзагъэу щыт, ны-тыхэми, кIэ­­лэцIыкIур ыпIунэу е лъыплъэ­нэу зыштагъэхэми къатефэ. Ащ пае лъэIу тхылъ птынэу ищыкIагъэп. Ахъщэ IэпыIэгъоу сомэ мин тфыры-тфыр ыкIи зэтыгъоу сомэ мин пшIыры­пшIыр къызфэкIуагъэхэм ПенсиехэмкIэ фондым джыри афигъэпсынышъ къафи­тIупщыщт.

ЗыгорэкIэ а ахъщэ тынхэм апае джыри лъэIу тхылъыр зымытыгъэ щыIэмэ, Iоныгъо мазэм и 30-м нэс джыри уахътэ яI. Ащ шIуамыгъэкIэу къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал щатымэ, зэкIэри зэхэубытагъэу къафэкIожьыщт.

Ахъщэ тынхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр ыкIи нахьыбэу къыз­кIэупчIэхэрэм яджэуапхэр ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо итых.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу

АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу