Iофтхьабзэр рагъэжьагъ

ЗэкIэми шъущыгъуаз, УФ-м и Прези­дентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъу­гъэу, ти­къэралыгъо и Конституцие гъэтэрэзыжьын­хэр фашIыгъэх.

Ахэм цIыфэу хэгъэгум исхэм еплъыкIэу афыряIэр, адырагъаштэмэ, хьауми имыгъоу алъытэхэмэ къыраIотыкIышъуным пае, амакъэхэр атынхэу предложение къэзыхьыгъэри къэралыгъом ипащ.

Мэлылъфэгъум и 22-р мэ­къэтынхэр зэхащэнхэу къыха­хыгъагъ, ау зэпахырэ узэу ду­наир зэлъызыкIугъэм, зимыушъомбгъуным фэшI зэкIахьэгъагъ. Нэужым, Iофхэр нахьы-
шIу зэхъухэм, бэдзэгъум и 1-м тыраубытэжьыгъ.

Зэпахырэ узыр къызэуалIэ­рэр нахь макIэ хъугъэ, ау ар зэкIэкIожьыгъапэп. Ащ фэшI цIыфхэр хэдзыпIэ участкэхэм бэу ащызэрэмыугъоинхэм пае мэкъэтынхэр зы мафэу щымы­тэу, мэфиблым кIонхэу ашIыгъ. Тыгъуасэ мэкъуогъум и 25-м ахэр Урысыем щырагъэжьагъэх, бэдзэогъум и 1-м зэфашIыжьыщтых. Мы мафэхэм участкэхэм Iоф зэрашIэщт уахътэр зэфэшъхьаф, ау бэ­дзэогъум и 1-м зэкIэри пчэдыжьым сыхьатыр 8.00-м къызэIуахыщтых, 20.00-м зэфа­шIыжьыщтых.

УФ-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къызэритыгъэмкIэ, ащ ыпэкIэ, мэкъуогъум и 10-м къыщыублагъэу, субъектхэм ягупчэхэм апэIудзыгъэ псэу­пIэхэм е зэкIолIэгъуаехэм, хы­хэм атет къухьэхэм мэкъэтынхэр ащырагъэжьагъэх. ПстэумкIи нэбгырэ мин 70 фэдиз ахэм ахэлэжьэгъах.

Пстэумэ афэдэу Адыгеими хэдзыпIэ участкэхэр тыгъуасэ пчэдыжьым сыхьатыр 8.00-м къыщызэIуахыгъэх. АР-м хэ­дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къызэрэщытаIуагъэмкIэ, участкэ 264-мэ республикэм щы­псэу­хэрэм амакъэхэр ащатынхэ алъэкIыщт. Ахэм бэдзэогъум и 1-м, сыхьатыр 20.00-м нэс Iоф ашIэщт.

Хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ за­коным къыщыдэлъытэгъэ шап­хъэхэм ямызакъоу, вирусым зимыушъомбгъуным пае Роспотребнадзорым къыгъэнэфэгъэ пстэури хэзыгъэ имыIэу зэращагъэцакIэрэм АР-м и Гупчэ комиссие къыщыкIагъэтхъыгъ. Маскэр, Iалъэхэр, антисептикыр, къэлэмэу бюллетеным зэ­ритхэщтыр нэбгырэ пэпчъ раты. ЦIыфхэр зэпэблагъэ мыхъунхэм фэшI метритIу нахь макIэу зэмыкIолIэнхэу шъхьадж зыдэуцущтыр афагъэнэфагъ. УпчIэ яIэу бэрэ комиссиехэм ахэсхэм ямыкIолIэнхэм пае, зэкIэ зэхэугуфыкIыгъэу, плакатхэм атетхагъэу дэпкъхэм апылъагъ.

ХэдзыпIэ участкэхэм ячIэхьапIэхэм утеуцомэ цокъэ лъэгур дезинфекцие зышIырэ алрэгъу­хэр аIулъых, нэмыкIэу вирусым ущызыухъумэхэрэри аIутых, чIэ­кIыжьыпIэм маскэу, Iалъэхэу агъэфедэгъахэхэр зэра­дзэ­жьыщт хэкIитэкъупIэр щытых. ХэдзакIоу къекIуалIэрэ пэпчъ итемпературэ ашы. Бюллетеныр къыуатыным пае комиссием хэсхэм благъэу уякIолIэн ищыкIагъэп, паспортыр ябгъэлъэ­гъумэ икъущт.

А зэпстэумэ анэмыкIэуи, уиунэ уисэу умакъэ птын амал щыI. Къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал ащ фэдэ шIоигъоныгъэ зэрэуиIэр иптхэнэу е хэ­дзыпIэ участкэм телефонымкIэ утеонэу ары ныIэп ищыкIагъэр. Ащ фэдэ мэкъэтын шIыкIэр къыхэзыхыхэрэм ящынэгъончъагъи къыдалъытагъ.

ХэдзынхэмкIэ комиссием хэ­тэу унэм кIуагъэхэр ащ ихьанхэу щытэп. Бюллетеньхэр зэрылъ Iалъмэкъыр пчъэкъопсым палъэнышъ, къызэрытхагъэхэр къыздадзэжьыщт къэмланыр пчъэIупэм Iуагъэуцощт. Нэужым къопсыри, одыджынэу зытеуагъэхэри дезинфекцие къашIы­жьынышъ метритIу нахь мыма­кIэу къызэкIэкIожьыщтых. Хэ­дзакIори унэм къикIынэу щытэп. ИпчъэшъхьаIу тетэу паспор­тыр къаригъэлъэгъумэ икъущт. Бюллетеныр унэм рихьанышъ ащ къыщыритхэщт.

Хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщы­дэлъытагъэм тетэу, мэкъэтынхэр зэрэкIорэм алъыплъэхэрэр участкэхэм ачIэсых, унэхэр къэ­зыкIухьэхэрэми ахэр ­ягъусэх.

Бюллетеньхэм «Конституцием гъэтэрэзыжьынэу фашIыгъэхэм адеогъашта?» упчIэу арытыр, «хьау» е «ары» джэуапэу епты­жьыщтыр. УФ-м и Президент иунашъокIэ бэдзэогъум и 1-р дэсыгъо ашIыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.