ТагъэгушIонэу афэтэIо

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэт­хэм 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум паублэ­жьыгъ.

Дунаир зэлъызыкIугъэ зэпа­хырэ узым къыхэкIэу футболымкIэ ешIэгъухэр хэгъэгум щызэ­па­гъэугъагъэх. Мэкъуогъум и 19 — 21-м я 23-рэ зэIукIэгъухэр командэхэм яIагъэх.

КIэуххэр

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:4, «Шъачэ» — «Рос­тов» — 10:1, «Урал» — «Рубин» — 1:2, «Арсенал» — «Спартак» — 2:3, ЦСКА — «Зенит» — 0:4, «Уфа» — «Тамбов» — 2:1, «Локомотив» — «Оренбург» — 1:0, «Краснодар» — «Ди­намо» бэдзэогъум и 19-м зэдешIэщтых.

ЕшIэгъухэр

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:4. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 1:0, 1:1, 1:4, 2:4. «Крылья Советовхэм» яешIакIоу Бурлак я 6-рэ такъикъым пчъагъэр къызэIуихыгъ. «Ахмат» нахьыбэрэ ыпэкIэ илъэу, къэлапчъэм даоу зыфежьэм, гъэ­хъагъэхэр ышIыгъэх. Ильинрэ Глушаковымрэ зырызэ хъагъэм Iэгуаор зыдадзэм, «Ахмат» на­хьы­бэрэ ыпэкIэ илъэу фе­жьагъ.

Самарэ икомандэ блэкIыгъэ илъэсым анахь дэгъоу щешIэ­щты­гъэ Александр Соболевыр «Спартак» рагъэблэгъагъ. А. Со­боле­выр «Крылья Советовым» щешIэзэ гъогогъуи 10 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Самарэ икомандэ апшъэрэ купым къыхэзынымкIэ щынагъо иIэми, А. Соболевыр зэрэзэблихъущтым икъоу емыгупшысагъэу тэлъытэ. «Ахмат» аужырэ чIыпIэр къыбгынагъ, ау чыжьэу лъыкIотэщтми тшIэрэп. Тренер шъхьаIэу Игорь Шалимовым гумэкIыгъуабэ иI.

«Шъачэ» — «Ростов» — 10:1. «Ростов» иешIакIохэм ащыщхэр зэрэсымаджэхэм къыхэкIэу нахь ныбжьыкIаIохэр зэIукIэгъум хэлэжьагъэх. А. Кокориным, фэ­шъхьафхэм «Ростов» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ.

«Арсенал» — «Спартак» — 2:3. А. Соболевым апэрэ Iэ­гуаор «Арсенал» икъэлапчъэ дидзагъ. «Спартак» 3:0-у Тулэ икомандэ текIозэ, пчъагъэр 3:2-у зэIукIэгъур аухыгъ.
ЦСКА — «Зенит» — 0:4. ЕшIэгъу такъикъ 45-р заухым, 3:0-у «Зенит» текIощтыгъ, нэужым 4:0 пчъагъэр хъугъэ. Иванович ыкIи Дриусси зырызэ, Малком гъогогъуи 2 хъагъэм Iэгуаор дадзагъ.

«Уфа» — «Тамбов» — 2:1. Пчъагъэр 1:1-у зэIукIэгъур аухынымкIэ зы такъикъ къэнагъэу Гиоргобиани «Тамбов» икъэла­пчъэ Iэгуаор дидзи, 2:1-у «Уфа» текIоныгъэр къыдихыгъ.
«Локомотив» — «Оренбург» — 1:0. Алексей Миранчук я 38-рэ такъикъым «Оренбург» икъэ­лапчъэ Iэгуаор дидзи, «Локомотив» Москва текIоныгъэр къыдихыгъ.
Тхьашъуегъэпсэу, медицинэм иIофышIэхэр!

Футболышхом къыгъэзэжьыгъ, илъэс ешIэгъур рагъэжьэжьыгъ. Ащ фэшI Урысыем футболымкIэ и Союз, хабзэм икъулыкъушIэ-
хэм, нэмыкIхэм яшIушIагъэ къы­хэтэгъэщы. Анахьэу тинэплъэгъу итхэр медицинэм иIофышIэхэу цIыфхэм япсауныгъэ къэухъу­мэгъэнымкIэ гуетныгъэ ин дэдэ къызыхэзыгъэфагъэхэр арых.

Медицинэм иIофышIэхэм ясурэт­хэр ешIакIохэм ямайкэхэм атешIыхьагъэх, зэрафэра­зэхэр тепххэм атетхагъэх. Стадионхэм ащыкIохэрэ зэIукIэгъухэр зэпагъэухэзэ, зэхэщакIохэр, ешIакIохэр къэгущыIагъэх, врач­хэм «тхьашъуегъэпсэу» къара­Iожьыгъ. Командэхэм якапитанхэу, ешIакIохэу Игорь Акинфе­евыр, Александр Мартынович, Сослан Джанаевыр, Андрей Ма­лых, нэмыкIхэри видео едзыгъохэм къащыгущыIагъэх.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 53
2. «Локомотив» — 44
3. «Краснодар» — 41
4. «Ростов» — 38
5. ЦСКА — 36
6. «Спартак» — 31
7. «Динамо» — 30
8. «Уфа» — 30
9. «Арсенал» — 28
10. «Шъачэ» — 27
11. «Рубин» — 26
12. «Урал» — 25
13. «Тамбов» — 25
14. «Оренбург» — 23
15. «Ахмат» — 23
16. «Крылья Советов» — 22.

Я 25-рэ зэIукIэгъухэр

30.06, 18:00
«Локомотив» — Кр. Советов
30.06, 20:30
ЦСКА — «Спартак»
01.07, 15:00
«Уфа» — «Рубин»
01.07, 15:00
«Оренбург» — «Урал»
01.07, 17:30
«Тамбов» — «Зенит»
01.07, 17:30
«Арсенал» — «Ахмат»
01.07, 20:00
«Шъачэ» — «Динамо»
01.07, 20:00
«Ростов» — «Краснодар».
ЕмтIылъ Нурбый.