ПынджшIэныр зыпкъ рагъэуцожьы

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «ГъэIорышIапIэу «Адыгеямелиоводхоз» зыфи­Iорэм ипащэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу Алек­сандр Тонконогрэ тыгъуасэ зэдыряIэгъэ зэIукIэгъум мелиора­цием хэ­хъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэм щытегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, вице­-премьерэу Сапый Вячеслав, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур.

КъумпIыл Мурат къызэрэ­хигъэщыгъэмкIэ, пынджшIэныр республикэм зыпкъ щырагъэуцожьы. Илъэс заулэ хъугъэу шъолъырым иIэшъхьэтетхэм мы отраслэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьэх.

Александр Тонконог зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеямелиоводхозымрэ АР-м мэкъу-­мэ­щымкIэ и Министерствэрэ илъэ­сыбэ хъугъэу зэдэлэжьэныгъэ дэгъу зэдыряI. НепэкIэ Адыгеим илэжьэкIупIэ гектар мини 9-м ехъумэ псы акIагъахъо.

Александр Тонконог респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ шапсыгъэ псыIыгъыпIэм игъэкIэ­жьынкIэ проект IофшIэнхэр зэ­рэрагъэжьагъэхэм фэгъэхьыгъэу. 2022-рэ илъэсым IофшIэнхэр аублэщтых.

Псыхэр нэпкъхэм къадэмыкIынхэмкIэ Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм шъхьафэу атегущыIагъэх. Мы аужырэ илъэси 5-м къы­кIоцI Адыгеямелиоводхозым псэолъэ 48-рэ ыгъэцэкIэжьыгъ, ахэм со­мэ миллион 200-м ехъу апэIухьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу