Процент 85-м нэсэу агъэцэкIагъэх

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомо­биль гъогухэр» зыфиIоу Адыгеим щыпхыращырэм иятIонэрэ илъэс къыдыхэлъытагъэу гъэцэкIэжьынхэр зыщашIын фаеу агъэнэфэгъэ объ­ект 47-м щыщэу 40-м ащаухыгъ. Ар процент 85-рэ фэдиз мэхъу.

Лъэпкъ проектымкIэ зэкIэ IофшIэнхэр аухынхэмкIэ къэ­нагъэр мазэрэ ныкъорэ — рес­публикэм игъогушIхэм илъэсым ашIэн фэе пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъэр шышъхьэIум и 1-м ехъулIэу аухынэу агъэнэфагъ.

А уахътэм ехъулIэу ашIэн фаер:

1) Яблоновскэ къэлэ агломе­ра­цием иобъектитIу (анахь шъхьа­Iэр — поселкэм иурамэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэр икIэрыкIэу агъэцэкIэжьыныр).

2) Красногвардейскэ ыкIи Мые­къопэ районхэм ащыIэ объ­екти 3-мэ ащыкIорэ IофшIэнхэм яухын — «Адыгеяавтодорыр» ащ лъэплъэ.

3) Зэнэкъокъу Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ къызэтырагъэнэн алъэкIыгъэ мылъкумкIэ къалэу Мыекъуапэ объектитIу щагъэцэ­кIэжьыщт: урамэу Весенняя зыфиIорэр асфальт ашIыщт ыкIи урамхэу Победэмрэ Кресть­ян­скэмрэ зыщызэхэкIыхэрэм нэф­рыгъуазэ тырагъэуцощт.

Проценти 100-м нэсэу зэкIэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр агъэ­нэфэгъэ пIалъэм ехъулIэу зэраухыщтхэм АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ ицыхьэ телъ.

Ар къыщиIуагъ министрэу Валерий Картамышевым бэмышIэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу щыIагъэм. ЗэшIуахыгъэм къыщымыуцухэу, яIофшIэн нахь агъэпсын­кIэнышъ, 2021-рэ илъэсым ашIэн фаехэм ауж ихьанхэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къафигъэпытагъ.

— Мы уахътэ IофшIакIэр нахь гъэпсынкIэгъэн фае, мы илъэсым ипроектхэр пасэу зытыух­хэкIэ, 2021-рэ илъэсым ипроектхэр дгъэцэкIэнхэмкIэ экономикэм ахъщэ тедзэхэр къыхэдгъэхьанхэ тлъэкIыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iэшъынэ Сусан.