Ошъум зэрар зэрихыгъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэх

Партиеу «Единэ Россием» ирегион къутамэ и Секретарэу, Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу къуа­джэу Хьатикъуае дэсхэм ащыщхэм IэпыIэгъу афэхъугъэх. МыщкIэ зи­­шIуа­гъэ къэзыгъэкIуагъэхэр партием иволонтерхэр ары.

Ащ джыри зэ къыгъэшъып­къэжьыгъ волонтерхэм яIофшIэн епхыгъэ гъэтэрэзыжьынхэр Урысые Федерацием и Конституцие фэшIыгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр. Ащ фэ­гъэхьыгъэу къыIуагъ Урысые общественнэ организациеу «Еди­нэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и ­Ады­гэ регион къутамэ ипащэу, Мые­къуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асет. Ащ къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, НыбжьыкIэ гвардием хэтхэм шIушIэ Iофтхьабзэхэр ренэу зэхащэх, ахэм чанэу ахэлажьэх. УФ-м и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм ныбжьыкIэхэмкIэ мэхьанэшхо иI. Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм зэрахэлажьэ­хэрэмкIэ яIэпыIэгъу цIыфхэм зэрящыкIагъэр волонтерхэм къагъэлъэгъуагъ.

«Волонтерхэмрэ НыбжьыкIэ гвардием хэтхэмрэ тхьамыкIагъо къызэхъулIагъэхэм IэпыIэгъу язытыхэрэм ясатыр псынкIэу къыхэуцуагъэх. Гъомылапхъэхэр зэрылъ Iалъмэкъхэр ахэм агъэ­хьазырыгъэх, Красногвардейскэ районым ахэр щэгъэнхэмкIэ яшIуагъэ къагъэкIуагъ», — къы­Iотагъ Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ регион къутамэ ипащэу, Мые­къуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асет.

Партиеу «Единэ Россием» ыцIэкIэ гъомылапхъэхэр зэрылъ Iалъмэкъхэр афагощыгъэх сабыибэ зэрыс унагъохэм, шъхьэзакъоу псэухэрэм, сэкъатыныгъэ зиIэхэм.