Игъом ыкIи кIэзыгъэ имыIэу

Адыгеим ичIыгулэжьхэм мыгъэ Iуахыжьынэу пстэумкIи бжыхьэсэ гектар 106825-рэ апхъыгъагъ. БлэкIыгъэ илъэсым аIожьыгъэм нахьи ар гектар миниплI фэдизкIэ нахьыб. Ащ щыщэу 14213-р хьэм рагъэубытыгъ, коцыр — 92154-рэ мэхъу, рапсыр гектар 10178-мэ атырапхъэгъагъ, тритикалеу 458-рэ халъхьагъ.

ТхьамафэкIэ узэкIэIэбэжьымэ хьэм иIухыжьын рагъэжьагъ, нахьыбэрэхэм ызыныкъор хагъэкIыгъ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ мэкъуогъум и 25-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Адыгэкъалэ ичIыгулэжьхэр ощххэм амыгъэохъоу игъом хьа­сэхэм ахэхьашъугъэхэти, апхъыгъэгъэ гектар 68-р Iуахы­жьыгъах. Зым, гурытымкIэ лъы­тагъэу, центнер 40 къырахыгъ, тонн 272-рэ аугъоижьыгъ.

Анахьыбэу хэзгъэкIыгъэхэм ащыщых ыкIи анахьыбэу къыра­хыжьы Красногвардейскэ районым ичIыгулэжьхэм. Пстэум­кIи бжыхьэсэ хьэ гектар 2150-рэ халъхьэгъагъ, 1386-р Iуахыжьыгъах. ГурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 53,9-рэ къеты, тонн 7467-рэ къаугъоижьыгъ.

Ахэм ауж кIэкIэу итых Кощ­хьэблэ районым ичIыгулэжьхэр. Хьэ гектар 2402-у мы муни­ципальнэ образованием щап­хъыгъагъэм 1652-р хагъэ­кIыгъ. ГурытымкIэ лъытагъэу, гектарым центнер 51,7-рэ къырахы.

Шэуджэн районым щыхалъхьэгъэгъэ гектар 2050-м ызыныкъо нахьыбэр, ар 1420-рэ, аIожьыгъах, центнер 49-рэ, гурытымкIэ лъытагъэу, къы­щырахы.

Джащ фэдэу бжыхьэсэ хьэу апхъыгъагъэм ызыныкъом на­хьыбэр ащыIуахыжьыгъах Джэ­джэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм. Мыекъопэ районымрэ Мыекъуапэрэ ячIыгулэжьхэр ом егъэохъух. Ощх­хэм апкъ къикIыкIэ, бжыхьасэу халъхьагъэхэр Iуахыжьынхэ алъэкIырэп. Мыекъопэ районым ичIыгулэжьхэм хьэ гектар 892-у апхъыгъэм щыщэу 289-р ары ныIэп аIожьышъугъэр, Адыге­им икъэлэ шъхьаIэ щыхалъхьэгъэ хьэ гектар 463-м 20-р ары ныIэп щыхагъэкIыгъэр. Ор зэтеуцожьынышъ, лэ­жьы­гъэм иIу­хыжьын падзэ­жьы­шъунэу чIы­гулэжьхэр мэгугъэх.

ПстэумкIи комбайни 176-мэ хьэр аIожьы, нэужым уарзэр зыупкIатэрэ техникэр 6133-рэ, хыпкъыр дисковать зышIырэр 2435-рэ мэхъу.

ХЪУТ Нэфсэт.