ГъукIэлI Нурбый: «Тэ, нахьыжъхэр, Урысыем къырыкIощтым тегъэгумэкIы»

Урысые Федерацием и Конституцие фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэмкIэ тыгъуасэ амакъэ атэу аублагъ. Адыгэ Рес­публикэм инахьыжъхэм я Совет итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый апэрэхэм ащыщэу хэдзэкIо чIыпIэм къэкIуагъ. Голосованием мэхьанэшхо зэриIэр ащ хигъэунэфыкIыгъ. Нахьыжъхэм я Совет Iофтхьэбзэ пстэуми зэрахэлажьэрэр, ныбжьыкIэхэм япIункIэ Iофышхо зэришIэрэр ащ къыхигъэщыгъ.


«Тэ, нахьыжъхэр, Урысыемрэ ныбжьыкIэхэмрэ тапэкIэ къарыкIощтым те­гъэгумэкIы. Урысыем Хэгъэгу зэошхор зэпичыгъ, ащ текIоныгъэр къыщыди­хыгъ, илъэс пчъагъэрэ ащ изэтегъэуцожьын ыуж итыгъэх. Къэралыгъо лъэшыр дгъэпсы зэхъум тэ бэ зэдэтщэчыгъэр. ТикIэлэцIыкIухэр джыри нахь дэгъоу псэухэ тшIоигъу. Ащ пае гъэхъагъэу, текIоныгъэу тиIэхэр къэтыухъумэн­хэ фае. Урысые Федерацием и Кон­ституцие фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм апае шъумакъэ шъутынэу пстэуми хэ­дзыпIэ чIыпIэхэм шъукъякIолIэнэу сы­шъоджэ», — хигъэунэфыкIыгъ ГъукIэлI Нурбый.