Бэрзэдж Асет: «Мэкъэтыным хэлэжьэныр хэти ипшъэрылъ»

Урысые Федерацием и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэмкIэ амакъэ зыщатыгъэ апэрэ мафэм Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и ­Адыгэ регион къутамэ ипащэу, Мыекъуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асет голосованием хэлэжьагъ. Апэрэхэм ащыщэу ащ ымакъэ ытыгъ.

«Хэгъэгум и Закон ШъхьаIэ гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм тегъэпсы­хьэгъэ голосованием хэлэжьэныр хэти ипшъэрылъ. Ар тарихъ хъугъэ-шIэгъэ­шху. Зэрэ Урысыеу щыкIорэ голо­со­ванием ухэлэжьэным мэхьанэшхо есэты, пчэдыжьым жьэу хэдзыпIэ участкэу N 153-м сымакъэ щыстыгъ», — хигъэунэфыкIыгъ Бэрзэдж Асет.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Адыгеим и НыбжьыкIэ гвардие хэтхэм волонтерствэм ехьылIэгъэ гъэтэрэзыжьынхэр Конституцием фэшIыгъэнхэм мэхьанэшхо зэрэратырэр. Ахэм шIушIэ Iоф­тхьабзэхэр зэхащэх, чанэуи ахэлажьэх. НыбжьыкIэхэмкIэ УФ-м и Конституцие гъэтэрэзыжьын гъэнэфагъэхэр фэшIыгъэнхэм мэхьанэшхо яI.