Адыгеим и ЛIышъхьэ ымакъэ ытыгъ

Адыгеим, зэрэкъэралыгъо фэдэу, УФ-м и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэмкIэ тыгъуасэ щегъэжьагъэу амакъэ атынэу рагъэжьагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ. КъумпIыл Мурат ымакъэ зыщитыгъэр спорт Ордэ­унэу «Кобл Якъуб» зыфиIорэм къыщызэIуахыгъэ участкэу N 157-р ары.

Мы мафэм зымакъэ зытыгъэхэм ащыщыгъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокинымрэ АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэтрэ.

Санитар шапхъэхэм адиштэу зэхащэгъэ Iоф­тхьабзэм ымакъэ зыщитыгъэ нэуж республикэм ипащэ журналистхэм уп­чIэу къатыгъэхэм джэуап­хэр къаритыжьхэзэ, плебисцитым ыкIи шъолъырым щыпсэухэрэр ащ хэ­лэжьэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэ­фыкIыгъ.

— Тэ зэкIэми, Адыгеим исхэм, регион ыкIи къэралыгъом щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ зы унэ­гъошхоу тызэрэщытыр къыдгурыIоным мэхьанэшхо иI. Ащ изыкIыныгъэ къэтыухъумэн, социальнэ гухэлъхэм ыкIи къыткIэ­хъухьэрэ лIэужхэм апае шIуагъэ къэзытырэ къэ­ралыгъо политикэм ылъа­псэ дгъэпытэн амал непэ тиI. Ар къызфэдгъэфедэн фае, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ программэ­хэм, президентскэ гу­хэлъ­хэм ягъэцэкIэн Адыге­им зэрифэшъуашэу щызэхэщагъэ зэрэхъурэр АР-м и ЛIышъхьэ анахь шъхьаIэу хигъэунэфыкIыгъ. Ащ фэ-
дэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ ешIы, псэолъакIэхэр ашIых, IофшIэпIакIэхэр къызэIухыгъэнхэмкIэ амалышIухэр щыIэхэ мэхъу, цIыфхэм ящыIэкIэ-­псэукIэ нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэгъэлъэгъонхэм шъо­лъырыр акIэхьэ.

— Мы IофшIэныр тапэкIи лъыдгъэкIотэщт. Спе­циалист купхэм Iоф зыдашIэгъэ гъэтэрэзы­жьынхэм ыкIи обществэр зытегущыIагъэхэм УФ-м и Конституцие купкI къыхалъхьэ, къэралыгъом цIыфхэм гаран­тиеу аритырэр къыщаIо. Къэра­лыгъо IэпыIэгъум, пенсие­хэр индексацие шIыгъэнхэм, урыпсэу­нымкIэ ахъщэ анахь макIэм МРОТ-р къыщымыкIэным ахэр ана­хьэу фэгъэхьыгъэх. УФ-м и Конституцие гъэтэрэзы­­жьынэу фашIыхэрэм ыуж щынэгъончъэным ыкIи къэ­ралыгъом исуверенитет къэухъумэгъэнхэм, лъэпкъыбэ зыщы­псэурэ хэгъэгум тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ылъапсэ гъэпытагъэ хъущт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэкIолIэгъэ хэдзыпIэ участкэм Iофтхьабзэр щы­зэхэщагъэ зэрэхъугъэм уасэ фишIыгъ. АР-м хэ­дзын­хэмкIэ и Гупчэ комис­сие къызэритыгъэмкIэ, амакъэ зыщатырэ ма­­фэм, пчэдыжьым сы­хьатыр 8-м, участкэ 264-мэ япчъэхэр къызэIуахыгъэх. Мэкъуогъум и 25-м щегъэжьагъэу бэдзэогъум и 1-м нэс республикэм щыпсэухэрэм амакъэ атын алъэкIыщт. Мыр зэрифэшъуашэу, мэфэкI шIыкIэм тетэу регъэкIокIыгъэным фэшI амалышIухэр щыIэх. Джащ фэдэу щынэ­гъон­чъэ­ным ишапхъэхэри къы­далъытагъэх. Зымакъэ зытыхэрэм зэкIэми ятемпературэ ашы, маскэхэр ыкIи Iалъэхэр аратых.

ЦIыфхэр яунэхэм арыс­хэуи амакъэ атын алъэ­кIыщт. Ар зэхэщагъэ зэ­рэхъурэм лъыплъакIохэм анаIэ тырагъэтыщт. УФ-м и Конституцие иволонтер­хэми мыщ дэжьым яшIогъэшхо къагъакIо.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу