ШIэжь Iофтхьабзэхэм ЛIышъхьэр ахэлэжьагъ

Мэкъуогъум и 22-м, шъыгъо-шIэжь ма­фэм, Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэр агу къызща­гъэкIыжьыгъэхэ ыкIи зыщафэшъыгъогъэхэ Iоф­тхьабзэхэр Адыгеим щыкIуагъэх.

«Свеча памяти» зыфиIорэр ыпэрэ мафэр, мэкъуогъум и 21-р, ары зырагъэжьагъэр. Ащ къыдыхэлъытагъэу, волонтерхэм Мыекъуапэ итемыр лъэ­ныкъокIэ щыIэ саугъэт зэхэтым дэжь шэф остыгъэхэр зэха­гъэу­цозэ «ПОМНИМ 1941» ща­тхыгъ. КъыкIэлъыкIорэ мафэм саугъэт зэхэтым къэгъэгъэ блэрхэр кIэралъхьагъэх.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, УФ-м и Президент и Полномочнэ ЛIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм иаппарат ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дро­киныр, хэбзэухъумэкIо къу­лыкъухэм япащэхэр, минист­рэ­хэм я Кабинет хэтхэр, Парламентым идепутатхэр, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэр, ныбжьыкIэхэр, волонтерхэр, нэмыкIхэр.

Саугъэт зэхэтым къэгъагъэ­хэр кIэрызылъхьагъэхэр етIани ШIэжым и Илъэс къыдыхэлъы­тэгъэ Iофтхьабзэу «Красная гвоздика» зыфиIорэми хэлэжьагъэх. Волонтерхэм заом хэкIодагъэхэм, хэлэжьагъэу нэужым дунаим ехыжьыгъэхэм яшIэжь ыкIи непэ псаоу къытхэтхэм тызэрафэразэм ятамыгъэу хъу­гъэ гвоздикэ плъыжьыр зыте­шIыхьэгъэ бгъэхалъхьэхэр Iоф­тхьабзэм къекIолIагъэхэм аратыгъэх.

— Хэгъэгу зэошхор унагъо пэпчъ нэсыгъ. Лъэпкъ зэфэ­шъ­хьафыбэ хъурэ советскэ на­ро­дыр мэфэ 1418-рэ зэуагъэ. ТекIоныгъэр тэры зыер. Непэ щыIэ лIэужхэми, къыткIэхъухьащтхэми тарихъым зэблихъунэу, мамырныгъэр ташъхьагъ итыным пае зыпсэ зыгъэтIылъы­гъэхэм лIыхъужъныгъэу зэра­хьагъэр ыгъэцIыкIунэу зыпарэми фадэ хъущтэп. Арышъ, заом цIыфхэм лIыблэнагъэу щызэрахьагъэр зытетым тетэу къэгъэнэжьыгъэным фэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьынхэр УФ-м и Кон­­ституцие фэшIыгъэнхэм мэхьэнэ ин иIэу сэлъытэ, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къыщыдэхыгъэным Адыгеим иIахьышхо хилъхьагъ. Тихэку икIыгъэу нэбгырэ мин 80-м ехъу зэуапIэм Iухьагъ, мин 33-м ехъумэ къагъэзэжьыгъэп, Совет­скэ Союзым и ЛIыхъужъ хъугъэр, Щытхъум и Орден къызфагъэшъошагъэр нэбгырэ 59-рэ.

Саугъэт зэхэтым щыкIогъэ Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэр заом хэкIодагъэхэм зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх. Джащ фэдэу сыхьатыр 12.15-м зы такъикърэ тихэгъэгу зэрэщытэу щы­шъыгъуагъэх.

ШIэжь Iофтхьабзэхэр муниципальнэ образованиехэми ащыкIуагъэх. Республикэм щы­псэухэрэр шэф остыгъэхэр шъхьаныгъупчъэхэм къаIуахьэзэ «Свеча памяти» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Гвоздикэ плъы­жьыр зэрыт бгъэхалъхьэхэр во­лонтерхэм муниципалитетхэм ащагощыгъэх. ШIушIэн Iофым пылъхэри ащ къыхэлэ­жьагъэх.

Ахэм ямызакъоу шъы­гъо-шIэжь мафэм ипэгъокIэу шIы­хьафхэр республикэм щызэхащэхи, дзэкIолIхэм якъэхэмрэ саугъэтхэмрэ агъэкъэбзагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу