Пшъэрылъхэр афишIыгъэх

Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Хьатикъуае къыщыхъугъэ ошIэ-дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэр псынкIэу дагъэзыжьын­хэу, ащ дакIоу социальнэ псэуалъэхэм ыкIи зимылъку фыкъуагъэ зыфэхъугъэ цIыфхэм яспискэхэр зэхагъэуцонэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къафишIыгъ.

ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, аратыщт тынхэр АР-м иминист­рэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхахыщт.

— Синоптикхэм къызэра­тырэмкIэ, джыри ощххэр щыIэщтых, арышъ, псэупIэхэм зэрарэу ахьыгъэм джыри хэмы­хъоным ткIуачIэ етхьылIэн фае. Хьатикъуае къыщыхъугъэ ошIэ-­дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэр охътэ кIэкIым дэд­гъэзыжьынхэ фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Красногвардейскэ район ад­министрацием ипащэ иIэнатIэ зыгъэцакIэгорэ Гъубжьэкъо Те­мур къызэриIуагъэмкIэ, ошIэ-­джэмышIагъэм унэ 1630-м ехъу къыхиубытагъ, ахэм нэбгырэ 4975-рэ ащэпсэу. ПсэупIэ 829-мэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIитIумэ ыкIи физкультурнэ комплексым яунашъхьэхэр ошъум ыгъэфыкъуагъэх. Джащ фэдэу хэтэ 847-мэ зэрар арихыгъ. ЗэрауплъэкIугъэхэмкIэ, акт 1126-рэ зэхагъэуцуагъ. Джырэ уахътэм ошIэ-дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзы­жьын гъэцэкIэжьын бригади 8-мэ Iоф дашIэ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэр гъот макIэ зиIэхэмрэ зыныбжь хэкIотагъэ­хэмрэ яунэхэр арых. Джащ фэдэу зыныбжь хэкIотагъэхэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм яшIуа­гъэ арагъэкIы. Къоджэ псэупIэм ипащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, IофшIэнхэр нахь псынкIэу аухын­хэм фэшI анахь макIэмэ джыри бригадищ ыкIи псэолъэ­шIыным щагъэфедэрэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэр ящыкIагъэх.