Лажьэ зиIэр къагъотыгъ

Урысыем и Следственнэ Комитет иследственнэ гъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм фэIо-фашIэхэр зэрагъэцэкIагъэр щынэгъончъэным ишап­хъэхэм зэрадимыштэрэм къыхэкIэу бзылъфыгъэр зэрэхэкIодагъэм епхыгъэ уголовнэ Iофэу къызэIуихыгъэм изэхэфын лъегъэкIуатэ.

УплъэкIунэу ашIыгъэхэм къа­кIэлъыкIоу илъэс 42-рэ зыныбжь предпринимателыр агъэ­мысэ.

Следствием зэригъэунэфы­гъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым мэкъуогъум и 9-м къыщегъэжьагъэу и 22-м нэс унэе пред­принимателым зэзэгъыныгъэу адишIыгъэм тетэу Мыекъуапэ иурамэу Чкаловым ыцIэ зыхьырэм тетыщт уцупIэ павильоным игъэуцункIэ IофшIэнхэр ыгъэцэкIагъэх. Ау уцупIэр ышIынымкIэ шапхъэу щыIэхэр ыукъохи, павильоныр зытетыщт чIыпIэр пэшIорыгъэшъэу ыгъэчъыгъэп, ащ къыхэкIэу щынэгъончъэу щытынымкIэ шапхъэхэм адимыштэу ар ыгъэуцугъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2020-рэ илъэсым мэкъуогъум и 17-м Мыекъуапэ иурамэу Чкаловым тет уцупIэу общественнэ транспортхэр къызэкIуалIэхэрэм илъэс 78-рэ зыныбжь бзылъфыгъэр, джащ фэдэу илъэс 21-рэ зыныбжь пшъашъэр ыкIи зыныбжь имыкъугъэр тетыгъэх. Ом изытет къызэIыхьи, жьы­бгъэшхо къызелъым, уцупIэм тетыгъэ павильоныр, ар щынэгъончъэу щытынымкIэ шапхъэ­хэм адимыштэу зэрагъэуцугъэм къыхэкIэу, гъучIкIэ шIыгъэр зы­пытым къытIупщи, къэукIу­рэигъ. А чIыпIэм щытыгъэ бзылъфыгъэ хэкIотагъэм па­вильоныр къытефи, шъобжэу тещагъэхэм апкъ къикIэу идунай ыхъожьыгъ. Адрэ пшъашъэмрэ зыныбжь имыкъугъэмрэ шъобж­хэр атещагъэхэ хъугъэ.

Мы уахътэм ехъулIэу хъугъэ-шIагъэм лъапсэ фэхъугъэр следствием егъэунэфы, уго­ловнэ Iофым изэхэфын лъа­гъэкIуатэ.

КIАРЭ Фатим.