Европэм тылъэплъэ, «Зэкъошныгъэм»…

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэ­къошны­гъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый гъэзет­еджэхэм яупчIэхэм джэуап къаритыжьынэу, иеплъыкIэхэм тащигъэгъозэнэу телъэIугъ.

— Футболым тыфэзэщыгъ, — къыти­Iуагъ Ешыгоо Сэфэрбый. – Европэм ихэгъэгухэм зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр ащэкIох. Испанием, Италием, Германием, Белоруссием, нэмыкIхэм язэIу­кIэгъухэм талъэплъэ.

— Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Зинедин Зидан Испанием ущыIукIэгъагъ. Шъузэготэу сурэт къышъутырахыгъагъ.

— Зинедин Зидан ешIэкIо цIэрыIоу щытыгъ, «Реал» Мадрид итренер шъхьаI. Ар зипэщэ командэм сигуапэу сылъэплъэ.

— Европэ футболым сыда кIэу хэплъагъорэр?

— Футболыр лъэкIуатэ. Командэхэр яешIакIэхэм алъэхъух, хэкIыпIэу къагъотырэр сшIогъэшIэгъон.

— Урысыем футболымкIэ иапшъэ­рэ куп я 23-рэ ешIэгъухэр щыкIуагъэх. Зэгъэпшэнхэр пшIыгъэха?

— «Ростов», «Шъачэ», «Урал», «Ахмат», нэмыкIхэм 2019-рэ илъэсым ешIакIэу къагъэлъагъощтыгъэр къэтэшIэ­жьы. Мэзэ пчъагъэхэм загъэхьазырын алъэкIыгъэп.

Рагъэжьэгъэ зэнэкъокъур зэпамыгъэунэу, яешIакIэ хагъахъозэ бэрэ тагъэгушIонэу афэсэIо. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, фэшъхьаф командэ дэгъухэр тиIэх.

Футболыр лъыкIотэщтэу сэгугъэ.

 

— «Зэкъошныгъэр» ятIонэрэ купым хэт, зэIукIэгъухэр шIэхэу ри­гъэжьэжьыщтха?

 

— Бэдзэогъум и 1-м «Зэкъошны­гъэм» зиугъоижьынэу итхъухьагъ. ЕшIа­кIохэм таIукIэщт, зэзэгъыныгъэхэр зыфэдэщтхэм татегущыIэщт.

 

— «Зэкъошныгъэм» иешIакIэ хигъэхъонэу шъуфэтэIо.

 

— Тхьауегъэпсэу.

ЕмтIылъ Нурбый.