КъумпIыл Мурат: «ОшIэ-дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэр псынкIэу дэдгъэзыжьынхэ фае»

Къуаджэу Хьатикъуае къыщыхъугъэ ошIэ-дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын, непэ Iофхэм язытет зыфэдэм ыкIи цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэм афэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэгъэ видеоселектор зэхэсыгъор.


Красногвардейскэ район администрацием ипащэ иIэнатIэ зыгъэцакIэгорэ Гъубжьэкъо Темур къызэриIуагъэмкIэ, ошIэ-дэмышIагъэм унэ 1630-м ехъу къыхиубытагъ, ащ нэбгырэ 4975-рэ ащэпсэу. ПсэупIэ 829-мэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпитIумэ ыкIи физкультурнэ комплексым яунашъхьэхэр ошъум ыгъэфыкъуагъэх. Джащ фэдэу хэтэ 847-мэ зэрар арихыгъ. ЗэрауплъэкIугъэхэмкIэ акт 1126-рэ зэхагъэуцуагъ. Джырэ уахътэм ошIэ-дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын гъэцэ­кIэжьын бригади 8-мэ Iоф дашIэ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэр гъот макIэ зиIэхэмрэ зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ яунэхэр арых.

ГумэкIыгъоу къэуцугъэхэр дэгъэзы­жьыгъэнхэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным, ведомствэхэм, ыкIи къу­лыкъу­хэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

— Синоптикхэм къызэратырэмкIэ джыри ощххэр щыIэщтых, арышъ псэупIэхэм зэрарэу ахьыгъэм джыри хэмыхъоным ткIуачIэ етхьылIэн фае. Хьатикъуае къыщыхъугъэ ошIэ-дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъо­хэр охътэ кIэкIым дэдгъэзыжьынхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зимылъку фыкъуагъэ зыфэхъугъэ цIыфхэм IэпыIэгъоу арагъэгъотыщтым иIофыгъо зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр шъхьафэу тегущыIагъэх. Аратыщт тынхэр АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхахыщт. Республикэм ипащэ пшъэрылъ къафишIыгъ фыкъуагъэ зыфэхъугъэ унэхэр ыкIи социальнэ псэуалъэхэр къаплъыхьанхэу ыкIи ахъщэ IэпыIэгъур зэратыщтхэм яспискэ зэхагъэуцонэу. КъумпIыл Мурат анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр сабыибэ зэрыс унагъохэм, зыныбжь хэкIотагъэхэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм гъомылэпхъэ IэпыIэгъу арагъэгъотыныр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.