КIуачIэр апсыхьэ

Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ щагъэсагъэхэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэтых.

Александр Евтушенкэм, СтIашъу Мамыр, Елизавета Ошурковам, Александр Куликовскэм хэушъхьафыкIыгъэу хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры.

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк къызэрэтиIуагъэу, Олимпиадэ джэгунхэм ахэлэжьэнхэ зылъэ­кIыщтхэри тиспортсменхэм ахэтых. ПэшIорыгъэшъ зэнэкъокъу­хэм Александр Евтушенкэр, Елизавета Ошурковар яIэпэIэсэныгъэкIэ къащыхэщыгъэх.

СтIашъу Мамыр тренерхэм къыфашIыгъэ пшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэр къытфиIотагъ. КIуачIэр ыпсыхьэзэ, кушъхьэфачъэмкIэ гъогууанэхэр къыкIунхэу мурадхэр зыфешIыжьых.