Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм яешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум командэ пэпчъ зэIукIэгъу 22-рэ иIагъ. Къэлапчъэм Iэгуаор ана­хьыбэрэ дэзыдзагъэхэр къа­хэтэгъэщых.

1. Артем Дзюба – 13
2. Эльдар Шомуродов – 11
3. Сердар Азмун – 10
4. Александр Соболев – 10
5. Евгений Луценко – 9
6. Бжегож Крыховяк – 9
7. Джордже Деспотович – 8
8. Максимилиан Филипп – 7
9. Никола Влащич – 7
10. Георгий Мелкадзе – 6
11. Владимир Обухов – 6
12. АРИ – 6

Анахьыбэрэ Iэгуаор язытыгъэхэр

1. Артем Дзюба – 9
2. Зелимхан Бакаев – 8
3. Алексей Ионов – 7
4. Сергей Ткачев – 7
5. Антон Зиньковский – 6
7. Николай Димитров – 5
8. Эльдар Шомуродов – 5
9. Мацей Рыбус – 4
10. Константин Рауш – 4
11. АРИ – 4
12. Алексей Миранчук – 4.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэм ягугъу къэтшIы зыхъукIэ, IэпыIэгъу къафэхъугъэхэри къахэ­тэгъэщых. Iэгуаор къязытыгъэхэм яшIушIагъэ тыкъытегущыIэзэ, командэм изэгурыIоныгъи къэтэгъэлъагъо.

Артем Дзюбэ «Зенит» щешIэ. Къэлапчъэм Iэгуор анахьыбэрэ зэрэдидзагъэм дакIоу, игъусэхэм аритыгъэ Iэгуаор хъагъэм ра­дзэнымкIэ гъэхъагъэ ышIыгъ.
А. Дзюбэ Урысыем футболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ икапитан. «Спартак» Москва, «Арсенал» Тула, нэмыкIхэм А. Дзюбэ ащешIагъ, «Зенит» нахь зыкъыщызэIуихын ылъэкIыгъэу тэлъытэ.

Мэкъуогъум и 19 – 21-м я 23-рэ ешIэгъухэр апшъэрэ купым щыкIощтых.

Я 24-рэ ешIэгъухэр

26.06, 18:00
«Ахмат» – «Шъачэ»
26.06, 20:30
«Зенит» – «Кр. Советов»
27.06, 14:00
«Оренбург» – «Краснодар»
27.06, 16:00
«Спартак» – «Уфа»
27.06, 17:30
«Рубин» – «Локомотив»
27.06, 19:00
«Динамо» – ЦСКА
27.06, 20.00
«Ростов» – «Арсенал»
28.06, 16:30
«Уфа» – «Тамбов».

Я 25-рэ ешIэгъухэр мэкъуо­гъум и 30-м аублэщтых.