«Адыифым» изэхъокIыныгъэхэр

Мыекъопэ гандбол бзылъфыгъэ клубэу «Ады­ифым» 2020 – 2021-рэ илъэс зэнэкъокъум зыфегъэхьазыры.

2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум «Адыифым» я 9-рэ чIыпIэр суперлигэм къыщыдихыгъ. Клубым ипащэу Къудайнэт Мэджыдэ «Адыифым» зэхъокIыныгъэу фэ­хъугъэхэм тащигъэгъозэнэу телъэIугъ.

— «Астраханочкэм» къыхэтщыгъэхэ Дарья Богдановамрэ Галина Измайловамрэ гандболым хэгъозагъэх, дэгъоу ешIэщтхэу тагъэгугъэ. Елена Стрельцовар нахьыпэкIэ «Ставропольем» хэтыгъ, — къытиIуагъ Къудайнэт Мэджыдэ.

Мыекъопэ «Адыифым» икапитанэу Ксения Дьяченкэр «Звезда» Звенигород рагъэблэгъагъ. Ар чIыпIэу зыщешIэщтыгъэм Дарья Богдановар агъэуцущт.
Галина Измайловамрэ Елена Стрельцовамрэ къэлапчъэм Iэгуаор бэрэ дэзыдзэхэрэм ащыщых. Дарья Богдановар гупчэм исэмэгубгъу щешIэ, къэлапчъэм Iэгуаор дидзэзэ, бэрэ щысэшIу къегъэлъагъо.

Елена Стрельцовам иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъон ылъэкIыщт.

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ Мыекъуапэ икомандэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Анахь дэгъоу ешIагъэхэм ащыщ­хэр «Адыифым» аштагъэх.

Тикомандэ джыри зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтых. Бжыхьэм илъэсыкIэ зэнэкъокъур рагъэ­жьэщт. «Адыифыр» апэрэ чIыпIи 8-р къыдэзыхыщт командэхэм ащыщ хъуным фэбэнэщт.