Шъусакъ!

Пкъыгъор къэон зэрилъэ­кIыщтым гу лъыозгъэтэрэ нэшанэхэр:


— зыми имые, зиер амышIэрэ автомобильхэр унэхэм апэ­благъэу къызэраIуанэхэрэр;

— гъучIычхэр, изолентэхэр къызэрещыхьакIыгъэхэр, антеннэ мыин зэриIэр;

— къагъотыгъэ пкъыгъом ма­къэ горэ къызэрэпыIукIырэр;

— батарейкэхэр къызэрэхэщыхэрэр;

— гъучIычхэр, кIапсэхэр зэ­рэщызэбгырыщыгъэхэр;

— къызыщагъотыгъэ чIыпIэм димыштэрэ мэ къызэрэпихырэр;

— Iалъмэкъхэр, чемоданхэр, щыхьагъэхэр, дзыохэр, къэмланхэр зыми зэримыер.

Гум джэнджэш къизыгъэхьэрэ пкъыгъохэр транспортым, унэ ихьапIэм дэжь, учреждениехэм, цIыфхэр бэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэхэм къащагъотын алъэ­кIыщт.

Гуцафэ шъозыгъэшIырэ пкъыгъо горэ къызыжъугъотыкIэ мырэущтэу шъузекIомэ нахьышIу:

— пкъыгъом шъуемыI, зыдэщылъ чIыпIэм щыжъугъэлъ;

— ар зыер зэжъугъашI;

— зыми имые зыхъукIэ, хэ­бзэухъумэкIо къулыкъухэм е патруль-пост, гъогу-патруль къу­лыкъу благъэм ащкIэ псын­кIэу макъэ яжъугъэIу;

— гуцафэ шъозыгъэшIырэ пкъыгъо къызэрэжъугъотыгъэр цIыфхэм яжъугъашI ыкIи а чIыпIэр къабгынэнэу яшъуIу;

— следственнэ-оперативнэ купыр къэсыфэ шъуеж;

— гуцафэ шъозыгъэшIырэ пкъыгъор зыдэщылъ чIыпIэр яжъугъэлъэгъу.

Къагъэорэ пкъыгъохэр Iалъмэкъхэм, къэмланхэм арылъын, зэкIоцIыщыхьагъэхэр, джэгуа­лъэхэр агъэфедэн зэралъэкIыщтыр зыщышъумыгъэгъупш!

Террористическэ акт зэрахьаным ищынагъо щыIэ зыхъукIэ шъузэ­рэзекIон фаер:

— цыхьэшIэгъуджэ цIыфхэм, шъугу джэнджэш къизыгъахьэрэ пкъыгъохэм шъунаIэ ате­шъудз. АщкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофышIэхэм ма­къэ яжъугъэIу;

— шъумышIэрэ цIыфхэм Iалъ­мэкъхэр е нэмыкI пкъыгъохэр къаIышъумых, хьылъэу шъуIыгъыр зи лъымыплъэу къэшъумыгъан;

— ошIэ-дэмышIэ Iоф къызыхъукIэ, зэрэзекIон фэе шIыкIэр унагъом рихъухьан фае. Телефон амыIыгъэу гузэжъогъу зыхафэхэкIэ, яунагъо исхэм зыщаIукIэжьыщт чIыпIэр агъэнэфэн фае;

— унэр къэжъубгынэн фаеу зыхъукIэ, лъэш дэдэу шъуищыкIэгъэщт пкъыгъохэмрэ документхэмрэ зыдашъуштэх;

— нэмыкI икIыпIэу унэм иIэхэр зыдэщыIэр зэжъугъашI;

— фэтэрыбэу зэхэт унэм икIашъорэ ичIыунэрэ яихьапIэхэр гъэпытэгъэнхэ, домофон хэгъэуцогъэн, дэкIояпIэхэмрэ коридорхэмрэ пкъыгъошхохэр атехыгъэн фае;

— пкъыгъор къызагъаокIэ е машIом зыкъызиштэкIэ, лифтым шъуимытIысхь;

— сыд хъугъэкIи шъугу шъумыгъэкIод.

Телефонхэу шъузэрэ­теон шъулъэкIыщтхэр:

Урысыем и ФСБ Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапI:
8(8772)52-17-80, 52-85-29.

Адыгэ Республикэм и МВД: 8(8772)59-64-00.

ПсынкIэу IэпыIэгъу зэраратырэ канал зыкIыр: 102, 112 — мобильнэ зэпхыныгъэм иоператорхэм апай.

Адыгэ Республикэм хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу