МэщбэшIэ Исхьакъ икIэрыкIэу хагъэхьагъ

Парламентскэ гъэзетым къызэритыгъэмкIэ, общественнэ объединениехэм ыкIи мыком­мерческэ организациехэм ялIыкIохэу Урысыем и Общественнэ палатэ хэтыщтхэр къыхэхыгъэнхэмкIэ зэнэкъокъоу щыIагъэм икIэуххэр мэкъуогъум и 16-м къатыгъэх.

Общественнэ палатэм хэтыщтхэр зэкIэ къыхахыгъэх. Урысые Федерацием и Президент иунашъокIэ нэбгырэ 40-р агъэнэфагъэх, нэбгырэ 84-р — шъолъыр общественнэ палатэхэм хадзыгъэх. Адыгеим джыри илIыкIощтыр Мэщ­бэшIэ Исхьакъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Исхьакъ бэмышIэу илъэс 90-рэ зэрэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ. Исхьакъ Шумафэ ыкъор Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ хэт, тхакIохэм я Союзхэм я Дунэе сообществэ иисполком итхьаматэ игуадз, Адыгэ, Къэбэртэе-Бэлъ­къар къэралыгъо ыкIи Мыекъопэ технологическэ университетхэм ядоктор гъэшIуагъ. Къалэу Мыекъуапэ ицIыф гъэшIуагъ.
Тхылъ 60-м ехъоу МэщбашIэм ытхыгъэ­хэр бзэ зэфэшъхьафхэмкIэ зэрадзэкIыгъэх, орэд пчъагъэу зэхилъхьагъэхэр народнэ хъугъэх. Тхьабысымэ Умарэ кIыгъоу республикэм игимн атхыгъ.

Iэшъынэ Сусан.