ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэм языфэгъэхьазырын ыкIи язэхэщэн иIофыгъо тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ зыкI къэралыгъо ушэтынхэм ятын шъолъырыр зэрэфэхьазырым фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ щыIагъ. Видеоселектор шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ, Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Наталья Широковам пэублэ псалъэ къышIызэ къыхигъэщыгъ непэ щыIэ санитарнэ шапхъэхэм адиштэу ушэтынхэр зэхэщэ­гъэнхэ зэрэфаер, ащ фэдэ пшъэрылъ республикэм ипащэ къызэригъэуцугъэр.

— Пандемием къыхэ­кIыкIэ зыкI къэралыгъо ушэтынхэм язэхэщэн зэхъокIыныгъэхэр фэ­хъугъэх. Мыр зыщыкIорэ уахътэм кIэлэеджа­кIохэм ыкIи зэхэща­кIохэм зэпахырэ узыр къапымыхьаным, ащ щытыухъу­мэнхэм анахьэу тынаIэ тедгъэ­тын фае, — къыIуагъ вице- премьерым.

Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, ЕГЭ-м изэхэщэн пэIуагъэхьанэу республикэ бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллиони 9,7-м ехъу къатIупщыгъ. Ушэтын шъхьаIэхэр зыщатыщтхэ уахътэу агъэнэфагъэр бэдзэогъум и 3-м щегъэ­жьагъэу и 25-м нэс, мэфэ тедзэхэр — шышъхьэIум и 3-м щыублагъэу и 8-м нэс. Мы кампанием зэкIэмкIи нэбгырэ 1814-рэ хэлэжьэщт, ахэм ащыщэу 1660-р — мы илъэсым еджапIэр къэзыухыгъэхэр арых. КIэлэеджэкIо 1587-мэ урысыбзэр атыщт. Ар мэфитIурэ кIощт — 2020-рэ илъэсым бэдзэогъум и 6-м ыкIи и 7-м.

КъызэраIуагъэмкIэ, ушэтынхэр зыщатыщтхэ чIыпIэхэм япчъагъэ 10-м нагъэсыгъ (блэкIыгъэ илъэсым 9 хъущтыгъэ). Стандартым диштэрэ аудиториехэм нэбгыри 9 нахьыбэ ачIагъэхьащтэп, инхэм — кIэлэеджэкIо 12. Маскэхэр, Iалъэ­хэр, дезинфекцие зэрашIырэ пкъыгъохэр къащэфых. Ушэтыныр зыщакIущт учреждением ичIэхьэгъу дэжь щытыщтхэ дежурнэ медикхэм санитарнэ уплъэкIунхэр зэхащэщтых, мыщ къекIуалIэхэрэм ятемпературэ ашыщт, нэмыкI Iофтхьабзэхэр зэрахьащтых.

Джащ фэдэу жьыр зыукъэбзырэ пкъыгъохэр аудиториехэм ачIагъэуцонхэ гухэлъ щыI. Зыкъыфэзыгъэзэгъэ цIыфхэм ялъэIухэр къыдилъытэзэ, ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэм сплит-системэ тедзэхэр ащагъэу­цунхэу республикэм ипащэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

Непэ Iофхэм язытет елъытыгъэу мы илъэсым ушэтынхэр зытыхэрэр нэмыкI муниципалитетхэм жъугъэу агъэкIонхэр шапхъэм къыдыхэлъытагъэп. Ащ дакIоу, мыщ фэдэ чIыпIэхэр зимыIэхэ Теуцожь ыкIи Шэуджэн районхэм якIэлэеджакIохэм ЕГЭ-р атыным фэшI Адыгэкъа­лэрэ станицэу Джаджэмрэ ащэщтых. ЕджэпIэ автобусхэмкIэ пунктхэм къаращэлIэщтых, водительхэр ауплъэкIущтых, салонхэр дезинфекцие ашIыщтых. Джащ фэдэу ны-тыхэм яунэе автотранспорт мы уахътэм агъэфедэнэу зафагъэзагъ.

ЕГЭ-м итын зэхэщагъэ зэрэхъурэм лъыплъакIохэм анаIэ тырагъэтыщт, зыхэр ушэтынхэр зыщыкIорэ чIыпIэхэм ащыIэщтых, адрэхэм – онлайн шIыкIэм тетэу япшъэрылъхэр агъэцэкIэщт.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу БрантIэ Мурадин къызэриIуагъэмкIэ, ушэтынхэр зыщатыщтхэ чIыпIэхэм рэхьатныгъэр ыкIи общественнэ щынэгъончъагъэр къащыухъумэгъэным къулыкъу­шIэхэр фэхьазырых.

— ЕГЭ-р зэхэщэгъэным изыфэгъэхьазырынкIэ Адыгеир ыкIэм фэкIуагъ. Мэкъуогъум и 25-м ехъу­лIэу ушэтынхэм ятын тызэрэфэхьазырыр УФ-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ лъыд­гъэIэсын фае. Арышъ, АР-м и ЛIышъхьэ къы­гъэуцугъэ пшъэрылъхэр дгъэцакIэхэзэ, Iофтхьабзэхэм язэхэщэн тыухын фае, — къыIуагъ Наталья Широковам.