Тызэфэзыщэрэ мэфэкI

Спортышхом зэфищагъэхэ Роман Болотцкэр, Евгений Барковыр, Хъот Юныс зэлъэкIох, Урысыем ишъолъырхэм бэрэ ащызэIокIэх.

Урысые Федерацием самбэмкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэу илъэс 18-м нэс зыныбжьхэр зыхэтым итренер шъхьаIэу Роман Болотцкэр Адыгэ Республикэм пчъагъэрэ щыIагъ.

Хъот Юныс Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренер, республикэм испорт еджапIэу N 2-м ипащ. ИлъэсыбэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Ю. Хъотым ыгъасэщтыгъэ Байчорэ Пилялрэ Роман Болотцкэмрэ яонтэгъугъэхэр зэрэзэфэдэм къыхэкIэу самбэмкIэ зы купым щыбанэщтыгъэх. ТекIоныгъэр хэт къыдихыщтми, зэIукIэгъухэр сыдигъуи гъэшIэгъонэу кIощтыгъэх.

— Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ тыхэтэу дунэе зэнэкъокъухэм тахэлажьэуи къыхэкIыщтыгъ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Байчорэ Пилял. —Лъэпкъ зэфэшъхьафхэр спортышхом ныбджэгъу зэрэщызэфэхъухэрэр тигопагъ.

Дунэе категорие зиIэ судьяу Евгений Барковыр самбэмкIэ банэхэрэм алъыплъэзэ, уасэ афишIыныр ипшъэрылъэу щыт. Судьям иягъэ къымыгъакIоу зэIукIэгъур алырэгъум зэрэщызэхищэрэм имэхьани зэдэгущыIэгъум къыщыхе­гъэщы.

— Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэр дунаим щашIэ, — къеIуатэ Роман Болотцкэм. – Адыгеим самбэмкIэ гъэхъэгъэшхохэр иIэх. Хьэпэе Арамбый, Хьасанэкъо Му­рат, Мэрэтыкъо Сахьидэ, Алхъо Сыхьатбый, нэмыкIхэм ацIэхэр къетIохэзэ, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIабэ респуб­ликэм непэ зэрэщагъасэрэм тегъэгушIо.

— Новороссийскэ, Къырым тащыIэу лIыхъужъ ыкIи лэжьэкIо щытхъум япхыгъэ чIыпIэхэр ныбжьыкIэхэм ядгъэлъэгъугъэх, — къеIуатэ Хъот Юныс. — Ащ фэдэ зэIукIэгъухэр тапэкIи зэхэтщэщтых. Роман Болотцкэм Новороссийскэ къызэрэщытиIуагъэу, лIэужхэр зэзыпхырэ Iофтхьабзэхэм пIуныгъэ мэхьанэу яIэм хэпшIыкIэу зыкъиIэтыгъ. Тызэгъусэу Iофэу дгъэцэкIэщтхэм тягупшысэ.

— Хъот Юныс зэхэщэкIо дэгъу. Кобл Якъубэ, Хьасанэкъо Мурат, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр узыIэпищэу зэрищагъэх. Ригъэжьэрэ Iофыр егъэдахэ, лъэпкъхэм язэкъотныгъэ гъэпытэгъэным гукIэ фэлажьэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу, Адыгеим дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Бастэ Сэлымэ. — Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм Хъот Юныс ахэлэжьагъ, иныбджэгъухэм телефонкIэ афытеуагъ, шIуфэс тхыгъэхэр афигъэ­хьыгъэх.

— Лъэпкъхэр зэфэзыщэрэ мэфэкIхэм Урысыем и Мафэ ащыщ. ЦIыфхэм шIоу щыIэр къадэхъунэу Тхьэм сафелъэIу, — къытиIуагъ Хъот Юныс. — Спортым ишIуагъэкIи Адыгеир хэгъэгум нахьышIоу щашIэ зэрэхъугъэм сегъэгушIо.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтым итхэр: Хъот Юныс, Роман Болотцкэр, Евгений Барковыр.