«Майкопчанкэр» мэфэкIхэм ахэлажьэ

Лъэпкъ кIэлэцIыкIу къэ­шъокIо ансамблэу «Майкопчанкэр» Iоф­тхьабзэхэм ахэ­ла­жьэзэ, цIыфхэр егъэгушIох.

ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс фэгъэхьыгъэхэ онлайн зэхахьэхэу «Тызэгъусэу орэд къэтэIо», «ТекIоныгъэм и Маф», «Адыгеим идышъэ жъуагъохэр», «ЕгъэшIэрэ полк» зыфиIохэрэм, нэ­мыкIхэм «Майкопчанкэм» иIэпэIэсэныгъэ къащигъэлъэгъуагъ. Ан­самблэм ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Къулэ Амэрбый заом ехьылIэгъэ усэхэм къяджагъ.

КIэлэцIыкIухэм я Дунэе мафэ онлайн концертэу «Майкопчан­кэм» къытыгъэм ансамблэм икъэ­шъо хэхыгъэхэр къыщигъэлъэгъуагъэх. Лъэпкъ къашъохэр агу зэрэрихьырэр къыхагъэщызэ, искусствэм пыщагъэхэм яеплъы­кIэхэр зэлъыIэсыкIэ амалхэм къа­щаIотагъэх. Анахьэу къыхагъэщыгъэр «Майкопчанкэм» илъэпкъ къашъохэр зэгъэфагъэ­хэу кIэлэеджакIохэм къызэра­шIыхэрэр ары.

— Псэ зыпыт концертхэу фи­лармонием, культурэм иунэхэм ащы­кIохэрэм афэдэу онлайн зэ­хахьэхэр хъухэрэп. Арэу щытми, тиIэпэIэсэныгъэкIэ цIыфхэм та­лъыIэсын, дгъэгушIонхэ зэрэт­лъэкIырэм рэзэныгъэ хэтэгъуатэ, — еIо художественнэ пащэм.

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм «Майкопчанкэм» дэгъоу зафигъэхьазырыгъ. Хэ­гъэгум и Правительствэ ишIу­хьафтын къызыфагъэшъошагъэу, Уры­сыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Къулэ Амэрбый тызэрэщигъэгъозагъэу, Урысыем ихэхъоныгъэхэм, хэгъэгум ищы­IэкIэ-псэукIэ яхьылIэгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх. Ансамблэм урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, нэмыкIхэр хэтых. Лъэпкъ искусствэм зэрэзэфищагъэхэм егъэгушIох.