Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу В. Нарожнэр хэлэжьагъ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъом.

Министрэхэм я Кабинет изэ­хэсыгъоу видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэр зэри­щагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом къыщаIуагъ мы лъэхъаным республикэм лъэпкъ проект 50 зэрэщагъэцакIэрэр, ахэм зэкIэмкIи сомэ миллиарди 4-м ехъу апэIухьащт. Анахь гъэхъэгъэшIухэр къызыщылъэгъуагъэхэр лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIу­хэм адиштэрэ гъогухэр» зыфи­Iоу сомэ миллион 525,6-рэ зыпэIухьанэу щытыр ары. А мылъкумкIэ мы лъэхъаным Мыекъуа­пэ ыкIи поселкэу Яблоновскэм гъогухэр ащагъэцэ­кIэжьых, километрэ 36-рэ ашIы­гъах.

— Пандемием ыпкъ къикIыкIэ къиныгъохэм тарехьылIэми, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн пшъэрылъ шъхьаIэу къэнэжьы. IофшIэнхэр гъэп­сынкIэгъэнхэм, 2021-рэ илъэсым республикэм иэкономикэ мылъку хэгъэхъогъэ­ным мэхьанэшхо яI, — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр проект гъэнэфагъэхэм ягъэцэкIэн зэрэкIорэм, ахэм апэ­Iухьащт мылъкоу къатIупщы­гъэр зэрагъэфедэрэм, хэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн шIуагъэу къы­хьырэм атегущыIагъэх. Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ пстэуми анаIэ тыраригъэдзагъ лъэпкъ проект­хэу «Гъэсэныгъэр», «Демографиер» зыфиIохэрэр игъом гъэцэкIэгъэнхэм, федеральнэ гуп­чэм Iоф дэшIэгъэным, ведомствэхэр нахь дэгъоу зэдэлэжьэнхэм, IофшIэнхэр зэрэ­кIохэрэр мониторинг шIыгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэм.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом щытегущыIагъэх социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ Адыгэ Рес­публикэм ышIыным фытегъэ­псыхьэгъэ унэе программэу 2024-рэ илъэсым нэс телъытагъэм игъэцэкIэн. Мы программэм епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIэхэ зэхъум анахь анаIэ зытырагъэтыгъэхэм ащыщых гъогу картэхэр ыкIи проектхэм мылъку афэтIупщыгъэныр.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ипресс-къулыкъу