Амал зэфэшъхьафхэр къызфэжъугъэфедэх

Бырсыр шъухэмыфэным пае чIыфэу шъутелъыр шъупщыныжьын зэрэфаер хьыкум приставхэм джыри зэ шъугу къагъэкIыжьы.

АщкIэ Интернетым иамалхэр къыз­фэжъугъэфедэнхэ шъулъэкIыщт. Ащ пае «Банк данных исполнительных производств» зыфиIорэм е хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу иприложениеу мобильнэ зэпхыныгъэм фэгъэхьыгъэм ясайт шъуихьан, чIыфэр шъупщынын шъулъэкIыщт.

Мы приложениер сотовэ телефоным е планшет компьютерым затежъугъэуцокIэ, чIыфэ шъутелъымэ, ар зыфэдизыр, нэмыкI къэбархэр къышъуIэкIэхьащтых. Электроннэ системэ зэфэшъхьафхэм амалэу къатыхэрэр къызфэжъугъэфедэхэзэ, шъуичIыфэхэр шъупщыныжьынхэ шъулъэкIыщт. Ащ фэдэ шIыкIэмкIэ ахъщэр ижъугъэхьагъэ хъумэ, шъуиуахътэ къызэрэзэтенэрэм дакIоу, ахъщэр зэрэшъуты­гъэр къэзыушыхьатырэ документыр хьыкум приставым ежъу­гъэлъэгъурэп. Сыда пIомэ, чIыфэ зэрэшъу­темылъыжьыр компьютерым къыгъэ­лъэгъощт.

Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипресс-къулыкъу.