IофшIэнхэр игъом зэшIуахынхэу, лэжьыгъэм кIэзыгъэ фэмыхъунэу

Илъэс къэс джыры фэдэ уахътэм зэрихабзэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат бжыхьасэхэм яIухыжьын ипэгъокIэу зэхэсыгъо зэхищагъ. Лэжьыгъэхэм язытет, Iоныгъо уахътэм зэрэфэхьазырхэм ащ щытегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэу, пстэумкIи гектар мини 115,3-рэ бжыхьасэхэу халъхьагъ. Ар гъэрекIо Iуахыжьыгъэм нахьи мини 6-кIэ нахьыб. Ащ щыщэу гектар мин 91,7-р коцы. Гъэтхасэхэри пIалъэхэм ашIомыкIэу чIыгум рагъэкIугъэх. Ахэм пстэумкIи гектар мини 104-м ехъу арагъэубытыгъ.

— Мыгъатхэ къыгъэщтыгъ, ощххэр мэкIагъэх, коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ режим гъэнэфагъэм республикэр тетыгъ, ау ахэм апае къэмынэу бжыхьасэхэр къызэтенагъэх, гъэтхасэхэр игъом хэлъхьагъэ хъугъэх. А зэпстэумэ апай чIыгулэжьхэм сызэрафэразэр къыхэзгъэщымэ сшIоигъу, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Джы бжыхьасэхэм яIожьын кIочIэ пстэури етхьылIэн фае. Лэжьыгъэм иIухыжьыгъом зиягъэ къэзгъэкIон зылъэкIыщт пстэури къыдэтлъытэнышъ, игъом IофшIэнхэр зэшIохыгъэ зэрэхъущтым зыфэдгъэхьазырыныр шIокI зимыIэ Iоф.

Республикэм имэкъумэщ хъызмэт иIофхэм язытет къытегущыIагъ мы отраслэм фэгъэзэгъэ министерствэм ипащэу Къуанэ Анзаур. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, шапхъэхэм адиштэрэ лэжьыгъэ бэгъуагъэ къахьыжьыным илъэс къэс ыуж итых. Ащ пае чылэпхъэкIэ лъэпкъ дэгъоу лъэхъаным диштэхэрэр къыхахых. ЛэжьыгъакIэхэм апылъ Гупчэу П.П. Лукьяненкэм ыцIэ зыхьырэм ишIэныгъэлэжьхэм Iоф зэрадашIэрэм ащкIэ шIогъэ ин къеты. ПстэумкIи республикэм щапхъырэ чIыгум ипроцент 96-р селекцие чылэпхъакIэхэм арагъэубыты. 2020-рэ илъэсым Iуахыжьынэу халъхьэгъэ гектар пчъагъэм ипроцент 35-мэ чылэпхъэкIэ анахь дэгъухэм ащыщых атырапхъагъэхэр. Ар блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, проценти 10-кIэ нахьыб. Лэжьыгъэ чылэпхъэ лъэпкъхэр зэблэхъугъэнхэм фэшI нахьыпэкIэ амыгъэфедэгъэ бжыхьэсэ коцыкIэ тонни 197,3-рэ халъхьагъ.

ШIэныгъэлэжьхэр шэпхъакIэхэм адиштэрэ лэжьыгъэ дэгъу къэзытыщт чылэпхъэ лъэпкъхэм якъэгъотын лъэшэу зэрэпылъхэм, фермерхэм агъэфедэщтымкIэ упчIэжьэгъу къазэрафэхъухэрэм яшIуагъэкIэ Адыгеим бжыхьэсэ коц бэгъуагъэ илъэс къэс Iуехыжьы. Техникэу ящыкIагъэр игъом зэрэфагъэхьазырырэми IофшIэнхэр мыгужъонхэмкIэ ишIогъэшхо къэкIо.

Мыгъэ комбайнэ 520-рэ, автомашинэ 656-рэ лэжьыгъэм иIожьын фагъэхьазырыгъ. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу мэкъумэщ техникэ зэфэшъхьафэу 96-рэ мэкъумэщ-фермерскэ хъызмэтшIапIэхэм къащэфыгъ.

КъумпIыл Мурат Iоныгъо уахътэм фытегъэпсыхьагъэу пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къышIыгъэх. Ахэр техникэм, гъэстыныпхъэ-щыфэ материалхэм ягъэхьазырын, машIор щынэгъончъэным, лэжьыгъэр кIэзыгъэ фэмыхъоу Iущыгъэным афэгъэхьыгъэх. Ом зэхъокIыныгъэу къыздихьыхэрэм яягъэ нахь макIэу къэкIоным, лэжьыгъэу Iуахыжьыгъэр федэ хэлъэу фермерхэм IуагъэкIыным апае зэкIэ къулыкъоу мы лъэныкъохэм афэгъэзагъэхэм зэпхыныгъэ зэдыряIэнэу къафигъэпытагъ. Мыщ дэжьым страхованием пылъ компаниехэм ыкIи мэкъумэщ продукциер зыщэфыхэрэм Iоф адэшIэгъэным мэхьанэ зэриIэм къыщыкIигъэтхъыгъ.

Джащ фэдэу мэкъуогъу мазэр имыкIызэ мэкъумэщ чIыгоу республикэм илъыр инвентаризацие шIыгъэнэу, ахэр ыкIи псэуалъэхэр зыехэм яспискэ гъэнэфэгъэнэу, машIор щынэгъончъэнымкIэ ищыкIэгъэ шапхъэхэр амыукъонхэм лъыплъэнхэу пшъэрылъ къафишIыгъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр укъуагъэ мыхъунхэм пае лэжьыгъэр Iузыщыщт водительхэм якъыхэхын нахьыбэу анаIэ тырагъэтынэу, автомобильхэм язытет, мэкъумэщ техникэм зэкIэми зэдагъэфедэрэ гъогухэр ымыушIоинхэм, хьасэм лэжьыгъэр мэфэ нэфынэу къыхэщыгъэным, федеральнэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм нахь макIэу атехьанхэм алъыплъэнхэуи къафигъэпытагъ.

Бжыхьэсэ лэжьыгъэр Iуахыжьынышъ, къыкIэлъыкIорэ хэлъхьагъум хьасэхэр фагъэхьазырынхэу шышъхьэIум и 1-м нэс пIалъэу тичIыгулэжьхэм къагъэнэфагъ.