Фэдиз къыхэхъуагъ

Унагъом апэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабыеу къихъухьагъэм пае пособие анахь макIэу къатырэм мэкъуогъум и 1-м къыщыублагъэу къыхэхъуагъ, сомэ 6752-рэ зэрэхъугъэр. НахьыпэкIэ ар сомэ 3375-рэ чапыч 77-рэ хъущтыгъ.

Пособиер къызыфакIохэрэм ащ къыхэхъоным пае лъэIу тхылъ атынэу ищыкIагъэп. Мэкъуогъу мазэм пае бэдзэогъум и 1-м къыщыублагъэу и 15-м нэс къызатыщтыр.

Мы ахъщэ тыныр къалъытэ зыхъукIэ къыдалъытэрэ уахътэм ным лэжьапкIэ имыIагъэмэ е ар лэжьэпкIэ анахь макIэм нэмысыщтыгъэмэ, ащ къыпкъырыкIыщтых, ау агъэнэфэгъэ пчъагъэм къыщыкIэщтэп.

Пособием ылъэныкъокIэ упчIэ зиIэр УФ-м социальнэ страхованиемкIэ и Фонд и Къутамэу АР-м щыIэм «илиние плъыр» къытеонхэ алъэкIыщт. Телефоныр: 8(8772)52-46-39.

 

УФ-м социальнэ

страхованиемкIэ и Фонд и Къутамэу АР-м щыIэр