КIэлэеджэкIо анахь дэгъухэм…

Мэкъуогъум и 12-м, Урысыем и Мафэ, Адыгеим икIэлэеджэкIо анахь дэгъухэм паспортхэр мэфэкI шIыкIэм тетэу къаратыгъэх.

Урысые олимпиадэхэм, творческэ ыкIи спорт зэнэкъокъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэхэу е шIухьафтынкIэ къыщыхагъэщыгъэхэу, юнармейцэхэу, волонтерхэу нэбгырэ 12 а мафэм зэрэгражданинхэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр къызэратыгъэхэр.

МэфэкI зэхахьэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Паспортым фитыныгъэхэр къызэраритыхэрэм имызакъоу, хэгъэгум ыкIи цIыфэу ащ щыпсэухэрэм апашъхьэ пшъэрылъхэр къызэрафигъэуцухэрэр ащ ишIуфэс псалъэ къыщыхигъэщыгъ. Мыгъэ мы тхылъыр къызэратыщтхэр Урысыем иилъэс анахь шъхьаIэу, шIэжьым ыкIи дзэ щытхъум я Илъэс къызэрэхиубытэхэрэри къыкIигъэтхъыгъ.

— ТекIоныгъэр къыздахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэр мыгъэ хэтэгъэунэфыкIы, — къыIуагъ республикэм ипащэ. — Шъуятэжъхэу, ахэм ятэхэу Хэгъэгу зэошхом шъхьафитыныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэм, зэо ужым къэралыгъор зэтезыгъэуцожьыгъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр щысэу къышъуфахьызэ зыкъэшъуIэтыгъ. Арышъ, тинахьыжъхэм ялIэуж цIэр зытефэрэ гражданинэу шъущытыным шъупылъын фае. Шъуихэгъэгу гупсэ итарихъ зыпарэкIи зыщышъумыгъэгъупш, шъхьэкIафэ фэшъушI.

Зихэхъогъоу республикэм ис пэпчъ IэпэIэсэныгъэу хэлъым зыригъэушъомбгъун амал иIэным хэбзэ органхэр ыуж зэритхэми АР-м и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ. Ащ пай технопаркхэр, «Точки роста», «Кванториум», «Полярис-Адыгея» зыфиIорэ гупчэхэр, хьисапымкIэ республикэ еджапIэ къызэIуахыгъэх, апшъэрэ еджапIэхэм шэпхъэшIухэм адиштэрэ шIыкIэ зэфэшъхьафхэр ащагъэфедэхэ хъугъэ, научнэ-ушэтын IофшIэнхэр щапхыращых.

— УзэдеIэжьыным, узэкъотыным мэхьэнэ ин зэряIэр мы аужырэ мэзитIум къагъэлъэгъуагъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат кIэлэеджакIохэм закъыфигъазэзэ. – Мыгъэ еджапIэр ямышIыкIэу къэшъуухын фаеу хъугъэ. КIэлэегъаджэхэми, ны-тыхэми къин алъэгъугъ. Арэу щытми, зэкIэми ар къызэпышъучышъугъ. Джащ тетэу узэгъусэу узэдеIэжьмэ къин пстэумэ уапхырыкIыщт. Арышъ, сыдигъокIи шъуигупсэхэм шъунаIэ атежъугъэт, шъуиныбджэгъухэм къотэгъу шъуафэхъу, IэпыIэгъу зищыкIагъэм шъуемыбгъукIу.

КIэлэеджакIохэм паспортхэр заретыжьхэм ыуж, кIэлэегъаджэхэми, ны-тыхэми республикэм ипащэ ныбжьыкIэхэм ынаIэ лъэшэу зэратетым пае къызэрэфэразэхэр къыраIотыкIыгъ. Ежь КъумпIыл Мурат зихэхъогъухэм еджэным гъэхъэгъэшхохэр щашIынхэу, проект гъэшIэгъонхэм кIэщакIо афэхъунхэу, пхыращышъунхэу къафэлъэIуагъ.

Iофтхьабзэм ыуж Урысые Федерацием ыкIи Адыгэ Республикэм ябыракъхэр ЗыкIыныгъэм ыкIи ЗэгурыIоныгъэм яплощадь зэрэщаIэтыгъэхэм кIэлэеджакIохэри, янэ-ятэхэри хэлэжьагъэх.