Ветераныр, тицIыфхэр ыушъхьакIугъэх

Мэкъуогъум и 2-м блогерэу Алексей Навальнэм «Telegram» ыкIи «Twitter» зыфиIорэ социальнэ хъытыухэм нэкIубгъоу ащыриIэхэм Конституцием зэхъокIыныгъэу фашIыхэрэм цIыф цIэрыIохэм зэрэдырагъаштэрэм къазащытегущыIэхэрэ видеороликыр иIэубытыпIэу ежь ишIошI къащыриIотыкIыгъ.

Ащ къыщеIо къэралыгъом ынапэ тырахэу. Видеороликым ия 38-рэ нэгъэупIэпIэгъум Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ Игнат Артеменкэр къыщэлъагъо. Ащ къыхэкIэу блогерым иIоф зэхифынэу прокуратурэм фэтхагъэх, фронтым Iутыгъэ лIыжъыр ыушъхьакIугъэу алъытагъ.

Хъугъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэу ишIошI къыриIотыкIыгъ Адыгэ Республикэм инароднэ тхакIоу, УФ-м и Общественнэ палатэ инахьыжъхэм я Совет ипащэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Исхьакъ.

«Навальнэм къыIуагъэм советскэ дзэкIолIхэр зэкIэ ыушъхьакIугъэх, — къыIуагъ тхэкIо цIэрыIом. — Илъэс 90-рэ сыныбжь ыкIи заом итарихъ дэгъоу сэшIэ. Илъэс 11 сыхъугъагъ Хэгъэгу зэошхор къызежьэм. СшынахьыжъитIу ащ имэшIо лыгъэ Iухьэгъагъэх. Ахэр заом хэлэжьагъэх ыкIи фронтым къикIыжьыгъэх. Сыныбжь емылъытыгъэу, илъэс къэс «МыкIодыжьын полкым» сыхэлажьэ, тидзэкIолIхэм лъытэныгъэ афэсэшIы. СэркIэ ар лъэпIэ дэдэу щыт. СшынахьыжъитIумэ ясурэтхэр сIыгъэу гъогум сыкъызытехьэкIэ, къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм тарихъым уасэ зэрэфашIырэм сегъэгушхо.

Алексей Навальнэм къыIуагъэр емыкIу дэд. Заом илъэхъан ихэгъэгу къамыухъумэу, нэмыцхэм Iоф афэзышIагъэу, агохьажьыгъагъэхэм нэужым къарыкIожьыгъэр хэти дэгъоу ешIэ.

Сэ сиеплъыкIэкIэ, Навальнэм игущыIэхэр шъхьэкIошху. Советскэ дзэкIолIхэм ямызакъоу, ны пстэухэмкIи. Сянэу заор окIофэ колхозым щылэжьагъэу, икIалэхэм къатхыщт письмэхэм яжэщтыгъэм.

Ар сыд фэдэ цIыфа? Тарихъыр ышIэрэба, заом нэбгырэ пчъагъэу щыфэхыгъэм щыгъуазэба?»

(Тикорр.).