Анахь дэгъоу зэхащагъ

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу 2018-рэ илъэсым Урысыем апэрэу щызэхащагъ.

Мэкъуогъум и 14-м рагъажьи, бэдзэогъум и 14-м нэс Дунэе зэнэкъокъур Урысыем икъэлэ 11-мэ ащыкIуагъ. Стадион зэтегъэпсыхьагъэхэу спортым ишэпхъэ лъагэхэм адиштэхэрэм командэхэр ащызэнэкъокъугъэх.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм ащыщ къыдимыхыгъэми, ешIэкIэ дэгъу къызэригъэлъэгъуагъэр зэхэщэкIо купым ипащэхэм хагъэунэфыкIыгъ. Анахь лъэшхэм ащыщэу Испанием зэрэтекIуагъэр, финалныкъом пэблагъэ зэрэхъугъагъэр шIукIэ тыгу къэтэгъэкIыжьых.

ЗэIукIэгъухэм нэбгырэ мини 100 пчъагъэ яплъыгъ. Адыгэхэм ятарихъ чIыгоу Шъачэ къыщызэIуахыгъэ стадионэу «Фыщтыр» итеплъэкIэ дахэм идэхэжь. Адыгэ Республикэм ибыракъ зэнэкъокъухэм ащыбыбатэу бэрэ тлъэгъугъ.

Францием ихэшыпыкIыгъэ командэ дышъэр фагъэшъошагъ. Командэ анахь лъэшхэм ахалъытэщтыгъэ Германиер пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм ахэкIын ымылъэкIэу зэнэкъокъум зэрэхэзыгъэр футболым хэшIыкI фызиIэмэ агъэшIэгъуагъ.

ЕшIэгъухэр гъэшIэгъонэу зэрэкIуагъэхэм дакIоу, культурэм епхыгъэ Iофыгъохэр, цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр дэгъоу агъэцэкIагъэх. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным, зэхэщэкIо купым хэтхэм зэрэхагъэунэфыкIыгъэу, нахьыпэкIэ футболымкIэ Дунэе зэнэкъокъухэр хэгъэгухэм зэращызэхащэщтыгъэхэм ябгъапшэмэ, Урысыем щыкIуагъэр пстэуми анахь дэгъу.

Хэхъоныгъэ ышIыгъ

Дунэе зэнэкъокъум ыуж Урысыем ифутбол хэхъоныгъэ ышIыгъ. Дунэе зэIукIэгъухэр зыщыкIогъэхэ къалэхэу Шъачэ, Волгоград якомандэхэр хэгъэгум иапшъэрэ куп хэхьагъэх.

Урысыем футболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу С. Черчесовым къызэриIуагъэу, тиешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ амалышIухэр яIэх.

Футбол ешIапIэу хэгъэгум иIэхэм япчъагъэ хэхъуагъ, физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэри хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэх. ГТО-м ишапхъэхэр рагъэкъухэзэ, нэбгырэ мин пчъагъэхэм япсауныгъэ агъэпытэ, языгъэпсэфыгъо уахътэ нахьышIоу агъэкIонымкIэ спортыр яIэпыIэгъушIу.

 

ЕмтIылъ Нурбый.