АлъэкIыщтыр афашIагъ

Мыгъэ ТекIоныгъэшхор къызыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэр зэрифэшъуашэу хэдгъэунэфыкIынэу хъугъэп, ау фашизмэр зыгъэкIодыгъэ дзэкIолIхэм ягугъу тшIыгъэ, лIыгъэшхоу зэрахьагъэр дгъэлъэпIагъэ. ШIэжьыр кIодырэп, ар узи, бзаджи, сыдырэ вируси анахь лъэш.

МэфэкIым зыфэзгъэхьазырыгъэхэм, яшъыпкъэу хэлэжьагъэхэм ащыщых Геленджик щыпсэурэ адыгэхэри. Заом хэлэжьагъэхэм якъэхэр агъэкъэбзэнхэу ыкIи агъэкIэжьынхэу къэлэ администрациер цIыфхэм къызяджэм, апэу зишIуагъэ къэзыгъэкIуагъэхэм ахэр ащыщых.

Хэгъэгу зэошхом хэтыгъэ дзэкIолIэу, подполковникэу М. Ф. Базарнэм исаугъэт агъэкIэжьынэу къыхахыгъагъ. Къэм лъыплъэн Iахьылхэр щыIэжьхэп. Волонтерхэр фэсакъыхэми, сыным изытет дэи хъугъагъэ, IофшIэн куухэр ешIылIэгъэнхэ фэягъэ.

Хасэм ипащэу Пщыбэкъо Адам кIалэхэр игъусэхэу саугъэтыр дэгъоу зэтырагъэпсыхьажьыгъ. Чъыг лъэпсэжъхэм аукъончыгъэ сыныр къаIэти, машэр мыжъо-пшэхъо зэхэлъкIэ рагъэчъыкIыгъ. Къэм ыбгъухэр мыжъобгъухэмкIэ апкIагъ, къызэрэшIыхьэгъэ гъучI хъагъэр краскэкIэ агъэлагъ.

Урысые обществэу тарихъым ыкIи культурэм ясаугъэтхэр къэзыухъумэхэрэм икъутамэу къалэм иIэм ипащэу Т. Егоровам обществэу «Адыгэ Хасэр» IэпыIэгъу къазэрафэхъугъэр игуапэу хигъэунэфыкIыгъ. Фронтовикхэм якъэхэр чIыгум зэрэхэмыкIодэжьыщтхэм тапэкIи фэсакъыщтых. Геленджики, нэмыкI чIыпIэхэми ащыщыгъэхэу заом хэкIодагъэхэм ацIэхэр зытетхэгъэхэ комплекс ин къалэм икъэхэлъэжъ дэт. Ащ зэреджэхэрэр «Братская могила». Ар цIыфкIуапI, шIэжь дэпкъым нэбгырэ 803-мэ ацIэхэр тетхагъэх. Саугъэтыр къабзэу аIыгъ. Заор къызщежьэгъэгъэ ыкIи зыщаухыгъэ мафэхэр къызысхэкIэ, патриотизмэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр щызэхащэх.

ЗылъэкъуацIэ дышъэпсыкIэ атхыгъэхэм адыгэ дзэкIолIхэм ацIэхэри ахэтых. Адам къызэриIорэмкIэ, ахэр нэбгыри 7 мэхъух. Заом ыпэкIэ зыщыпсэугъэхэр гъэнэфагъэу ашIэрэп. Ахэр зыщыкIодыгъэхэр ыкIи яхьадэхэр зыщагъэтIылъыжьыгъэхэр яIахьылхэм джыри амышIэнхи ылъэкIыщт.

Заом хэкIодагъэхэу Геленджик щагъэтIылъыжьыгъэ адыгэ дзэкIолIхэм ащыщых Цэй Хьис ТIал ыкъор, Нэпсэу Хьамедэ А., Нэфышъ Музар Хьаджбэчыр ыкъор, Тыгъужъ Ахьмэд Ахъмэт ыкъор, БжьэшIо…

ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 75-рэ зыщыхъугъэ мафэм ипчэдыжь джыри кIэу зы саугъэтышхо къалэм къыщызэIуахыгъ. НэмыкI пстэумэ ар зэратекIырэр заом иветеран мини 2-м ехъурэмэ ясурэтхэр зэрэтетхэр ары. Саугъэтым «ШIэжьым идэпкъкIэ» еджагъэх. ДзэкIолIхэм яунагъохэм арылъыгъэ сурэтхэр джы дэпкъым кIэрыхьэхэрэм алъэгъущтых, ахэм лIыгъэу зэрахьагъэр цIыфхэм ащагъэгъупшэщтэп.

БэмышIэу зэхащэгъэ «Адыгэ Хасэм» хэтхэр къалэмкIэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэм зэрахэлажьэхэрэр тигуапэ. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэхащэгъэ организациехэм афэдэу адыгэ чIыгужъым тет къалэм адыгэу дэсхэр зыхэт Хасэри зы пкъэоу къахэуцуагъ.

Шъаукъо Аслъангуащ.