Оперативнэ штабым изэхэсыгъу

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ шъолъыр оперативнэ штабым изэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ.

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэри­IуагъэмкIэ, апэрэ чэзыум къыхиубытэу, фитыныгъэу щыIа­гъэхэм якъызэIухыжьын зырагъэжьагъэм щыублагъэу Iофхэм язытет зэхъокIыныгъэхэр фэ­хъугъэх: жъоныгъуакIэм и 29-м щегъэжьагъэу мэкъуогъум и 10-м нэс зэпахырэ узым зы­зэриушъомбгъурэм икоэффи­циент дэкIоягъ — процент 0,7-рэ хъущтыгъэмэ, 1,5-м кIэ­хьагъ. Мы аужырэ мэфи 4-м зэпахырэ узыр къызпыхьа­гъэ­хэм япчъагъэ 220-рэ къыхэ­хъуагъ (аужырэ чэщ-зымафэм 55-рэ).

Режимэу щыIэр цIыфхэм амыгъэцакIэу къызэрэхэкIырэр, ащ къыхэкIыкIэ зыныбжь хэкIотагъэхэу сымаджэ хъугъэ­хэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэ­хъугъэр къыIуагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем. Непэрэ мафэм ехъулIэу шъо­лъырым къыщызэIуахыгъэ гос­питалитIум нэбгырэ 244-рэ ачIэлъ, ахэм ащыщэу 10-р —реанимацием илъых, ИВЛ-м иаппарат нэбгыри 2 пыгъэнагъ. Мы аужырэ чэщ-зымафэм нэ­бгырэ 19 медицинэм иучреж­дениехэм къащагъэх. Сымаджэ хъугъэхэм анахьыбэр Теуцожь районым щыщых.

Iэзэгъу уцхэр афекъух, медицинэм иIофышIэхэм ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэлъ. Сымаджэхэр зыдагъэгъолъын алъэкIыщт чIыпIэ нэкIэу щыIэр проценти 141,8-рэ мэхъу.

Профильнэ министрэм къызэрэхигъэщыгъэу, медучреж­дениехэр ыпэкIэ зэрэлажьэ­щтыгъэхэ шIыкIэм техьажьынхэм фытегъэпсыхьэгъэ унашъо ашIы­нымкIэ непэ Iофхэм язытет зыфэдэм бэ елъытыгъэр. Апэ­дэдэ къызэIуахыжьыщтхэр поликлиникэхэр, бзылъфыгъэхэм упчIэжьэгъу защафэхъухэрэ чIыпIэхэр, диагностическэ гупчитIур, стоматологиемкIэ IэзапIэхэр, реабилитацие зыщакIурэ гупчэхэу къуаджэхэу Кощхьаб­лэрэ Пэнэжьыкъуаерэ адэтхэр.

— Коронавирусым зимыу­шъомбгъунымкIэ Iофхэм язытет тылъэплъэ. Ау ар нахьышIу шIы­гъэным фэшI медучреждениехэм IэпэчIэгъанэу яIэм хэд­гъэхъон фае. Илъэс 65-м къе­хъугъэхэр яунэхэм арысынхэ зэрэфаем ирежим агъэцэкIэным мэхьанэшхо иI. Ащ фэдэ екIолIакIэ тиIэ хъумэ, панде­мием нахь псынкIэу тыкъыхэ­кIыжьын, республикэм щыпсэу­хэрэм япсауныгъэ къэтыухъумэн ыкIи тимедикхэм IэпыIэгъу тафэхъун тлъэкIыщт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэкъалэ, Теуцожь ыкIи Красногвардейскэ районхэм яадминистрациехэм япащэхэм непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм къатегущыIагъэх, Роспотребнадзорым къыгъэнэфэрэ шапхъэхэр зэкIэ зэ­рагъэцакIэхэрэр къыхагъэщыгъ.

ЦIыфхэм Iоф адэшIэгъэн, закъыфэзыгъазэхэрэм яIофы­гъохэр псынкIэу зэхэфыгъэнхэ зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ кIэухым къыIуагъ, ащ епхыгъэу министерствэхэм ыкIи муни­ципалитетхэм япащэхэм пшъэ­рылъхэр афишIыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу