Мэкъуогъум и 12-р Урысыем и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысыем и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Урысыер шIу зылъэгъу­хэрэр, лIэшIэгъубэ къы­зэлъызыубытырэ ащ итарихъ рыгушхохэрэр, ащ изыпкъитыныгъэ игъэпы­тэн зиIахь хэзышIыхьэ­хэрэр мы мэфэкIым зэ­репхых.

ТекIоныгъэр къызыда­хыгъэр илъэс 75-рэ зыщыхъугъэм дунаир фашизмэм щызыухъумэгъэ ти Хэгъэгу зэрэдгъэлъапIэрэр, Урысыем илIэуж зэфэшъхьафхэу кIэнышхорэ гушъхьэлэжьыгъэ байрэ къытфэзыгъэна­гъэ­хэм тызэрафэразэр къэ­тэIо.

Республикэм ис нэбгырэ пэпчъ ыкIуачIи, ишIэ­ныгъи, иIэпэIэсэныгъи непэ зыфигъэIорышIэрэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр, Адыгеим амалэу иIэхэр зэкIэ гъэфедэгъэнхэр, Уры­сые Федерацием хэ­хъоныгъэшхо егъэшIыгъэныр ары.

Тызэкъотмэ, зыкIыныгъэ тхэлъмэ, нахь лъэш ты­зэрэхъущтым, пшъэрылъ анахь къинхэри зэшIотхын, хэгъэгум инеущрэ мафэ нахь дахэ тшIын зэрэт­лъэкIыщтым тицыхьэ телъ!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэ­нэу, мамырэу шъущыIэ-
нэу, шIумрэ гушIуагъомрэ шъуащымыкIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ апае гъэ­хъэгъакIэхэр шъушIы­нэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием»
и Адыгэ ­регион къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный