Алырэгъур бэнакIом ипытапI

Хэгъэгум испортсмен цIэрыIохэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэм уахэлэжьэныр, щытхъуцIэхэр къа­щыдэпхынхэр гум шIукIэ къинэжьыхэрэ хъу­гъэ-шIа­гъэхэм ащыщых.

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъо­къухэм дышъэр гъогогъу 11 къы­щыдэзыхыгъэ Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр илъэс къэс Адыгэ Республикэм щэкIох. Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэ бэнакIохэр алырэгъум щызэнэкъокъухэзэ, яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо. Анахьэу тшIогъэшIэгъоныр спортым ыпIугъэхэр, ныбджэгъу зэфэхъугъэхэр зэха­хьэм зэрэщызэIукIэхэрэр ары.

ЗэIукIэгъухэр

— Дунэе, хэгъэгу зэнэкъокъу­хэм сахэлажьэ зыхъукIэ, Хьаса­нэкъо Мурат къыслъыкIоу бэрэ къыхэкIыгъ, — къеIуатэ Олим­пиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ ды­шъэр къащызыхьыгъэ Мудрэнэ Бислъан. — ГущыIэгъу къысфэ­хъумэ, алырэгъум щызгъэфедэн слъэкIыщт амалхэр къыхигъэщы­хэзэ, IупкIэу къызэрэсэушъыи- рэм кIуачIэу схэлъыр нахь зы­дысегъэшIэжьы. Мурат сэгъэныбджэгъу, сыфэраз.

Рио-де-Жанейро Олимпиадэ джэгунхэр щыкIохэзэ, Хьасанэкъо Муратрэ Мудрэнэ Бислъанрэ гу­щыIэгъу зэрэзэфэхъущтыгъэ­хэр нэбгыритIуми ащыгъупшэ­жьырэп.

— Пытэу къыбготым, уигушIуа­гъо къыбдэзыгощын зылъэкIырэм сыдигъуи лъытэныгъэ ин фэошIы, — къеIуатэ Мудрэнэ Бислъан. — Дышъэр къызыдэсэхым, Адыге­им, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым, Москва, нэмыкIхэм ащыпсэухэрэр къызэрэс­фэгушIуагъэхэр зымыуасэ щыIэп. Спортышхом ишIуагъэкIэ тэ, зэ­лъэпкъэгъухэм, Урысыем шIукIэ тызэрэщашIэрэм тегъэгушхо.

Емыж Арамбый, Лъэцэр Хьазрэт, Рудольф Бабоян, Абрам Агамирян, Алхъо Сыхьатбый, Мэ­рэтыкъо Сахьид, Армен Би­джосян, Псэунэ Мурат, Тулпэрэ Мыхьамэт, Делэкъо Адамэ, фэшъхьаф бэнэкIо цIэрыIохэр Хьа­са­­нэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэ­­­нэ­къо­къум щызэIукIэхэу, ягу­къэ­кIыжьхэр къызэфаIуатэхэу тэлъэ­гъух.


Тренер шъхьаI

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьа­Iэу, физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ Институтыр Мыекъуапэ къыщызыухыгъэ Тао Хьасанбый Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым къыщыхъугъ. Зэкъош республикэхэр дунэе спортышхом щызэлъашIэнхэмкIэ зэхэщэн Iофыгъуабэ егъэцакIэ.

— Алырэгъум тетэу Хьаса­нэ­къо Мурат текIоныгъэм фэбанэзэ, пытэу зэрэуцущтыгъэр лъэшэу сыгу рихьыщтыгъ, — къеIуатэ Тао Хьасанбый. — Зэнэкъокъум икIэух хэкIыпIэшIу къызэрэщигъо­тырэр бэмэ агъэшIагъощтыгъ.

— Тиреспубликэ итын анахь лъа­пIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» зыфагъэшъошэгъэ Тао Хьасанбый Мыекъуапэ къызыкIокIэ Кобл Якъубэ ыцIэ зы­хьырэ спорт еджапIэм иIофышIэ­хэм аIукIэныр шэнышIу фэхъугъ, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Нэпсэу Бислъан. — ГущыIэгъу тызэфэхъу­­мэ, тызэмыжэгъэ упчIэхэр къэ­тэ­джых, унашъохэр итэ­хъу­хьэх.

Депутатыр къытхэт

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат хэбзэ къулыкъур зэрихьэзэ, хэгъэгум ишъолъырхэм ащыIэу Адыгеим ищыIакIэ къафи­Iуатэу зэп къызэрэхэкIыгъэр. Респуб­ликэм спорт псэолъэ дэгъухэр иIэх, дунаим, Европэм язэнэкъо­къухэм медальхэр къа­щызы­хьыхэрэ тиспорт­сменхэм Урысыем щытхъоу фа­Iорэм зэрэхагъа­хъорэр хегъэу­нэфыкIы.— ГТО-м ишапхъэхэр игъэ­къу­гъэнхэр, цIыфхэм япсауныгъэ гъэпытэгъэныр, къоджэ спортыр къэIэтыгъэныр — ахэри ти­Iо­фыгъо шъхьаIэхэм ащыщых, — къытиIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Зэнэкъокъухэр

Урысыем изэIукIэгъухэр Хьасанэкъо Мурат ыцIэкIэ агъэнэ­фэгъэ шIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэхэу самбэмкIэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIо­хэрэм Тэхъутэмыкъое районым ибэнакIохэр хэлажьэх.

2019-рэ илъэсым щыIэгъэ зэ­нэкъокъум районым джэрз медальхэр къыдахыгъэх. Тренерхэу Р. Джарымэкъом, И. Нэгъоим, А. Мырзэм, А. Нэгъуцум бэ­накIохэр агъасэх.

Зэнэкъокъум икъызэIухыгъо хабзэм икъулыкъушIэхэр, дунаим щызэлъашIэрэ къэшъокIо ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэр», республикэм иорэдыIохэр хэлэ­жьагъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм спорт­смен цIэрыIохэр афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

— Ащ фэдэ зэIукIэгъухэр гум икIыжьыхэрэп, — къытиIуагъ Тэ­хъутэмыкъое районым иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Джарымэкъо Азмэт. — Урысыем изэнэкъокъухэм тахэлажьэзэ, Адыгеир нахьышIоу ядгъэшIэщт, тимедальхэм ахэдгъэхъощт.

Урысыем и Мафэ тыпэгъокIызэ, тызыгъэгушхорэ спорт къэбархэм татегущыIэщт, телефонхэмкIэ, ИнтернетымкIэ тызэфэгушIощт. Бжыхьэм Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу­хэм, республикэм и Мафэ, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ зэIукIэгъу-хэм тиспортсменхэр чанэу ахэлэжьэнхэу тафэлъаIо.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: Тао Хьасанбый, Хьасанэкъо Мурат, Мудрэнэ Бислъан; самбэмкIэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр.