Сомэ миллиарди 4-м ехъу зытефэрэ проект 50 шъолъырым щагъэцакIэ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ. Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн ары Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр.

Пандемием ыпкъ къикIыкIэ Iофхэм язытет къин нахь мышIэми, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн пшъэрылъ шъхьаIэу къызэрэнэжьырэр республикэм ипащэ пэублэм хигъэунэфыкIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Саниет къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу сомэ миллиарди 4-м ехъу зытефэрэ проект 50 республикэм щагъэцакIэ. Ахэм ащыщхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэхэ зэрэхъурэм зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр тегущыIагъэх, мылъкур зэрагъэфедэрэм, хэбзэ къулыкъухэм шIуагъэ къытэу IофшIэныр зэхащэным, нэмыкI лъэныкъохэм анаIэ атырадзагъ.

Анахь къэгъэлъэгъон дэгъухэр зыдэщыIэр лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн ары, ащ сомэ миллион 525,8-рэ пэIуагъэхьанэу щыт. Мы мылъкумкIэ Мыекъуапэрэ Яблоновскэрэ ягъогухэм ащыщхэм гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох. Непэ ехъулIэу гъогу километрэ 36-рэ зэтырагъэпсыхьагъ. Хьылъэхэр зыщащэчын алъэкIыщт автоматикэ шIыкIэм тет чIыпIэхэр, сурэт ыкIи видео тезыхырэ пкъыгъохэр мыщ ащыгъэуцугъэнхэ фаеу пшъэрылъ щыт. Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, шышъхьэIум и 1-м ехъулIэу къаIэкIэхьэгъэ ахъщэр агъэфедэн гухэлъ щыI, гъогу картэм иедзыгъохэр зэкIэ агъэцакIэх, къихьащт илъэсым къыдыхэлъытэгъэ псэуалъэхэм япхыгъэ проектнэ-сметнэ документацием игъэхьазырын фежьагъэх.

Зэпыугъо фэмыхъоу 2021-м телъытэгъэ проектхэм ягъэцэкIэн фежьэнхэм, пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэм афэшI IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу ащ фэгъэзагъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ.

— Непэ IофшIэныр нахь дгъэлъэшыным, мы илъэсым-кIэ проектхэр псынкIэу тыухыжьынхэм ыкIи шъолъырым ахъщэ тедзэхэр къыIэкIэхьанхэм афэшI 2021-рэ илъэсым телъытэгъэ проектхэм игъом тафежьэным мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыфэгъэхьыгъагъэхэм ащыщ лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр игъом гъэцэкIэгъэнхэр. 2020-рэ илъэсым мы лъэныкъом сомэ миллион 866,3-рэ тырагъэкIодэщт. Мыекъуапэ щашIырэ гурыт еджапIэу чIыпIэ 1100-рэ зиIэщтым иухыжьын ыкIи кIэлэеджэкIо 250-рэ зычIэфэщт мыщ фэдэ учреждениеу станицэу Ханскэм щыIэм, мобильнэ технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэм игъэпсын, къоджэ еджапIэхэм яспортзалхэм ягъэцэкIэжьын, гъэсэныгъэм иорганизациехэм яамалхэр нахьышIу шIыгъэным мылъкур пэIуагъэхьащт. Ащ нэмыкIэу сэкъатныгъэ зиIэ сабыйхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотыным республикэм ипащэхэм анаIэ тет.

 КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къыгъэуцугъ федеральнэ гупчэм нахь чанэу Iоф дашIэнэу, программакIэу къежьэхэрэм шъолъырыр нахь чанэу ахэлэжьэнэу, аукционхэмкIэ экономие ашIыгъэ ахъщэр еджапIэхэм язэтегъэпсыхьан пэIуагъэхьанэу. Тикъэлэ шъхьаIэ щашIырэ еджэпIакIэр 2021-рэ илъэсым кIымафэм ехъулIэу къызэIуахыным, район цIыкIоу «Михайлова» зыфиIорэм гъэсэныгъэм иучреждениякIэм ишIын щырагъэжьэным ыкIи Тэхъутэмыкъое районым еджапIэхэр джыри щыгъэпсыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр къыдалъытэнхэу республикэм ипащэ къариIуагъ.

Лъэпкъ проектэу «Демографием» игъэцэкIэн сомэ миллиард 1,2-рэ республикэм щыпэIуагъэхьащт. Ащ къыдыхэлъытагъэу МыекъуапэкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ишIын ыкIэм фэкIуагъ, Красногвардейскэ районым мыщ фэдэ псэолъи 3 щагъэпсынэу рагъэжьэщт. Мыл Ордэунэм иIофшIэн ригъэжьэным фэхьазыр. Станицэу Джаджэм футбол ешIапIэ щагъэпсы, муниципалитетхэм джыри спорткомплекси 3 ащашIын гухэлъ щыI. Ащ нэмыкIэу сабый зэрыс унагъохэу гъот макIэ зиIэхэм атефэрэ тынхэр игъом аIэкIагъахьэх.

Лъэпкъ проектхэр тапэкIи зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, ащкIэ ведомствэхэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным, нахьышIу шIыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэухым къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу