Ордэн зэшхэм ялъэгапIэхэр

Ордэн зэшхэу Андзаур ыкIи Заур Пщыжъхьаблэ щапIугъэх. Гурыт еджапIэм щырагъэжьагъэу дзюдомкIэ мэбанэх.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Нэджыкъо Руслъан ыгъэсэгъэ зэшхэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэтхэу хэгъэгу, дунэе зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры. Къуаджэм лъапсэу щашIыгъэр щыIэныгъэм щагъэпытэзэ, спортышхом илъэгапIэхэм афэкIох.

Нахьыжъэу Андзаур Урысыем и Кубок гъогогъуи 2 къыдихыгъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ фэбанэзэ, Европэм изэнэкъокъу тыжьыныр гъогогъуи 2 къыфагъэшъошагъ.

Дунаим и Гъэмэфэ универсиадэ Ордэн Андзаур зыхэлажьэм, дзюдомкIэ бэнэкIэ дахэ къыгъэлъэгъуагъ. Хэгъэгум итренер цIэрыIохэм зэрэхагъэунэфыкIыгъэу, Андзаур дышъэм пэблэгъагъ. Джэрзыр къызэрэдихыгъэр гъэхъэгъэ инэу фалъытагъ. Европэм дунаим якубокхэр къыдэхыгъэнхэм, дунэе зэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащихьыгъэх.

НахьыкIэу Ордэн Заур Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу зыхэлажьэм, илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм якуп тыжьыныр къыщыфагъэшъошагъ. Урысыем и Кубок фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу 2019-рэ илъэсым Мыекъуапэ щыкIуагъэр зэшхэм шIукIэ агу къэкIыжьы.

— Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъурэм и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэу республикэм апэрэу щызэхащагъ, — къеIуатэ Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ, — зэшхэм дышъэ медальхэр къахьыгъэх.

Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхом щызэхащэгъэ зэнэкъокъум нэбгырэ шъэ пчъагъэ щеплъыгъ. Андзаур килограмм 66-м нэс къэзыщэчыхэрэм ябэныгъ. Нарт шъаор псынкIэу зэрэгупшысэрэм дакIоу, икъулайныгъи дэгъоу ыгъэфедагъ.

Заур килограмм 81-рэ къэзыщэчыхэрэм янэкъокъугъ.

— Спортыр зыгу рихьыхэу Унэшхом Iэгу къыщытфытеохэрэм тагъэгушхощтыгъ, — къеIотэжьы нэгушIоу Ордэн Андзаур. — Тренерхэм, къытфэгумэкIыхэрэм амакъэхэр зэхэтхыщтыгъэх. ЗэкIэми тафэраз.

— Тикъуаджэу Пщыжъхьаблэ щыщхэм ягъусэхэу Адыгеим ирайонхэм, къош республикэхэм, Краснодар краим, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр зэпамыгъэоу къытаджэхэзэ, дышъэ медальхэм Андзауррэ сэрырэ тафэкIуагъ, — ягукъэкIыжьхэр лъегъэкIуатэх Ордэн Заур.

— Узыщыпсэурэ къалэм ущыбэнэныр нахь къина? – теупчIыгъ Ордэн Заур.

— Алырэгъум узытехьэкIэ текIоныгъэм уфэбэнэн зэрэфаер тренерхэм дэгъоу тагъэшIагъ. Арэу щытми, мафэ къэс узыщалъэгъурэ къалэм ибэнапIэ утет зыхъукIэ, кIочIэ зэфэшъхьафхэм пкъынэ-лынэхэр зэлъакIух, машIом уистырэм фэдэу огумэкIы, бэнэгъум зеоты…

ЕплъыкIэхэр

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Беданыкъо Рэмэзан Ордэн зэшхэм япащ, зэнэкъокъухэм афегъэхьазырых.

— Зэшхэм яонтэгъугъэхэр зэрэзэфэмыдэхэр нахьышIу, — къеIуатэ Беданыкъо Рэмэзан. — ЕкIолIэкIэ зэфэшъхьафхэр къафэзгъотыхэзэ, сигуапэу Iоф адэсэшIэ. Андзаур ионтэгъугъэкIэ нахь псынкI, IэшIэхэу хэкIыпIэхэм алъыхъунымкIэ амалэу иIэр нахьыб. Заур кIочIэ гъэтIылъыгъэр къызыфегъэфедэ, шIыкIэу зылъыхъурэр нахь щэчыгъэу щыт.

Зэшхэм гуетыныгъэу ахэлъым, адыгэ шэн-хабзэу зэрахьэрэм къапкъырыкIырэ гупшысэхэр огъэлъапIэх, нэгушIукIэ уарегъэплъы. Аужырэ мазэхэм Iоф зыдашIэжьыным фэшI тренерхэм, пащэхэм апэчыжьэх нахь мышIэми, Ордэнхэм шIыкIэшIухэр къагъотых. КIуачIэр нахьышIоу апсыхьэзэ, алырэгъум щагъэфедэщт бэнакIэхэм зафагъэхьазыры. Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэм ахэлэжьэщтых. Нарт лъэпкъым ишъэо батырхэм дунэе зэнэкъокъухэм гъэхъагъэ ащашIызэ, Урысыем икъэралыгъо Гимн афэжъынчынэу, къэралыгъо быракъыр агъэбыбэтэнэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: Ордэн зэшхэу Заур ыкIи Андзаур.

ЕмтIылъ Нурбый.