Лъэхъаным ишапхъ

Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм зыщытегущыIагъэхэм ащыщ Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Информатизацием ихэхъоныгъ» зыфиIоу 2014 — 2021-рэ илъэсхэм ателъытагъэр зэрэзэшIуахырэр.

Адыгэ Республикэм цифрэ хэхъоныгъэмкIэ, къэбарлъыгъэIэс ыкIи телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ иминистрэу Шыу Заурбек къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым къэбарлъыгъэIэс обществэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, къэралыгъомрэ обществэмрэ цифрэ экономикэм къыхиубытэу язэдэлэжьэныгъэ гъэпсыгъэнымкIэ Iофышхо шIагъэ хъугъэ.

Программэм къыхиубытэрэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм сомэ миллиони 165,2-рэ пэIуагъэхьагъ. Ар ыпэрэ илъэси 3-м гурытымкIэ агъэфедагъэм нахьи фэди 8,3-кIэ нахьыб.

Адыгеим игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр электроннэ тхылъ къегъэкIокIыкIэм техьагъэх, Адыгэ Республикэм электроннэ Правительствэм иинфраструктурэ щагъэпсыгъ, къэбархэм адэлэжьэгъэнымкIэ Гупчэ (ЦОД) зэхащагъ. Адыгеим программнэ комплексэу щыпхыращыхэрэр къэгъэлъэгъогъэнымкIэ ащ иамалхэр екъух. ЗэкIэми апэу ар зыкIашIырэр электрон шIыкIэкIэ агъэцэкIэрэ фэIо-фашIэ-хэр нахь дэгъоу зэхэщэгъэнхэр, джащ фэдэу электрон шIыкIэкIэ къулыкъу зэфэшъхьафхэм къэбархэр зэлъагъэIэсынхэр арых.

Ащ нэмыкIэу, автоматизированнэ системэу «Адреснэ социальнэ IэпыIэгъу» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ къэралыгъо фэIо-фэшIэ 19-мэ афэгъэхьыгъэу къулыкъу зэфэшъхьафхэм язэдэлэжьэныгъэ къыдыхэлъытагъэу лъэIу тхылъэу къатхыхэрэр автоматизированнэ шIыкIэкIэ зэхафых. Цифрэ экономикэм ихэхъоныгъэ тегъэпсыхьагъэу мы программэм къыдыхэлъытагъэу нэмыкI Iофыгъохэри зэшIуахых. IофшIэным изэфэхьысыжьэу хъугъэ Адыгэ Республикэр чIыпIэу рейтингым щиубытырэмкIэ къызэрэдэкIоягъэр — я 78-м къытекIи, я 54-м къынэсыгъ. Ащ нэмыкIэу, къэбархэм адэлэжьэгъэнымкIэ къэралыгъом Iоф щызышIэрэ гупчэхэм сэнэхьатым хэшIыкI фызиIэхэм азыфагу илъэс къэс ащызэхащэрэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэмкIэ, 2019 — 2020-рэ IофшIэгъу уахътэм нэбгырэ 16 къыщыхагъэщыгъ, ахэр Лъэпкъ премиеу «ЦОДы.РФ» зыфиIорэм изехьакIо хъугъэх. Проектэу «МЦОД РА» зыфиIорэм 2019-рэ илъэсым апэрэ чIыпIэ къыщыдихыгъ лъэныкъоу «Къэралыгъом ипродукт анахь дэгъу» зыфиIорэмкIэ.

«Iофышхо шIагъэ хъугъэ. Ар рейтингхэми къагъэлъагъо. Ау анахь шъхьаIэр — щыIэныгъэм зэрэпхырыщыгъэр, анахьэу джырэ уахътэу пандемием дунаир зыщызэлъиштагъэм электрон шIыкIэкIэ тхылъхэр къегъэкIокIыгъэнхэр апшъэ зэрэхъугъэр ары. Мы IофшIэныр лъыгъэкIотэгъэным мэхьанэшхо иI, цифровизацием иамалхэр икъоу дгъэфедэнхэ фае, ащ зэшIотхырэм ишIуагъэ нахь хигъэхъощт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

 Лъэпкъ культурэм ихэхъоныгъэ ыкIи зекIоным тишъолъыр зыщиушъомбгъунымкIэ зиIа-
хьышIу хэлъэу Лъэпкъ художественнэ Iэпэщысэхэм яшIынкIэ IэпэIасэхэм я Ассоциацие мылъку фэтIупщыгъэным джащ фэдэу зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. ЦIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ Iофыгъохэр, сэкъатны-
гъэ зиIэхэу лэжьапIэ кIохэрэр нахьыбэ шIыгъэнхэр, энергокъэкIуапIэхэмкIэ чIыфэхэр къягъэтыжьыгъэнхэр шъхьафэу зэхафыгъэхэм ащыщых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу