АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

ХъутIыжъ Азмэт фэгушIуагъэх

Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай, ащ игуадзэу БрантIэ Мурадин, кадрэхэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Александр Ермиловыр ыкIи Нижегородскэ хэкумкIэ Росгвардием игъэIорышIапIэ ипащэу, Адыгеим щыIэ къулыкъум ыпэкIэ ипащэщтыгъэу Алексей Порва, щынэгъончъэным ишапхъэхэр зэкIэ къызфагъэфедэхэзэ, республикэм щагъэлъапIэрэ нахьыжъхэм ащыщэу, хэгъэгу кIоцI къулыкъум иветеранэу — отставкэм щыIэ милицием иполковникэу ХъутIыжъ Азмэт Къэншъао ыкъом ыныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэмкIэ фэгушIуагъэх.

— Адыгеим имилицие итарихъ дахэкIэ, дэгъукIэ укъыхэнагъ. Къэралыгъо щынэгъончъэнымкIэ къулыкъум ыуж, хэгъэгу кIоцI къулыкъум иотдел анахь хьылъэм — уголовнэ лъыхъуным пэщэныгъэ дызепхьагъ. Псауныгъэ пытэ уиIэу, гу кIуачIэу уиIэм къыкIимычэу, бэрэ ущыIэнэу пфэтэIо, — къыIуагъ Владимир Алай.

Джащ фэдэу гущыIэ дэхабэкIэ ХъутIыжъ Азмэт зыфагъэзагъ БрантIэ Мурадин, Алексей Порва ыкIи Александр Ермиловым. Офицерхэм къаIуагъ шъхьэкIэфэныгъэшхо зыфашIырэ ХъутIыжъыр щысэтехыпIэу сыдигъуи зэряIэр.

Илъэс 30-м ехъукIэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм ишъолъыр ветеран организацие пэщэныгъэ дызезыхьэгъэ ХъутIыжъ Азмэт игукъэкIыжьхэмкIэ хьакIэхэм къадэгощагъ ыкIи тапэкIэ гухэлъэу иIэхэм ащигъэгъозагъэх.

КIэухым полицием иIофышIэхэм уасэ зиIэ шIухьафтыныр ХъутIыжъым фагъэшъошагъ ыкIи хэгъэгу кIоцI къулыкъум иотдел зэтеуцонымкIэ иIахьышIу зэрэхишIыхьагъэм, къулыкъушIэ ныбжьыкIэхэм ынаIэ зэратыригъэтырэм фэшI ярэзэныгъэ гущыIэхэр пагъохыгъэх.

Июбилей хигъэунэфыкIыгъ

 Адыгеим имилицие зыщыIэм щыублагъэу зэлъашIэрэ цIыфыбэмэ ащ къулыкъур щахьыгъ. Ахэм зэу ащыщ ХъутIыжъ Азмэт Къэншъао ыкъор. Джырэблагъэ ащ ыныбжь илъэс 90-рэ хъугъэ. Арэу щытми, ыныбжь емылъытыгъэу ведомствэм къулыкъур щехьы.

АР-м хэгъэгу кIоцI Iофхэмкэ и Министерствэ иIофышIэхэм мы мафэхэм уасэ ыкIи шъхьэкIэфэныгъэшхо зыфашIэу зыцIэ къыраIорэр ХъутIыжъ Азмэт ары. Илъэс 30-м ехъурэ хэбзэухъумэкIо органхэм къулыкъур ащихьыгъ. Ащ щыщэу илъэс 25-м къыкIоцI пшъэдэкIыжь ин зыпылъ лъэныкъоу уголовнэ лъыхъуным пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Адыгеим илъыхъокIо лIэуж пчъагъэхэм якIэлэегъаджагъ. Ащ икIэлэеджакIохэм ащыщыбэхэр пэщэ IэнэтIэ зэфэшъхьафхэм аIутыгъэх.

1960-рэ илъэсым Азмэт Къэншъао ыкъом уголовнэ лъыхъуным ихэку отдел къулыкъур щыригъэжьагъ, ащыгъум зэкIэмкIи нэбгыри 5 ныIэп Iоф зышIэщтыгъэр. Подразделениер зэрэмакIэм ыкIи техникэр икъоу зэрямыIэм емылъытыгъэу оперативникхэм бзэджэшIэгъэ хьылъэ ыкIи хьылъэ дэдэхэр бэу къычIагъэщыщтыгъэх. Ахэм ащыщ гъогогъу 32-рэ укIыгъэ бзэджэшIагъэ зезыхьэгъэхэ Самойлов зэшхэм якъэубытын.

Азмэт къулыкъур зыщихьыгъэ илъэс мыпсынкIэхэм ишIогъэшхо къыригъэкIыгъ ишъхьэгъусэу Клавдия Никифоровнам. Ащ иIэпыIэгъу кIуачIэ къыритызэ Iоф ышIагъ.

Хэгъэгу кIоцI къулыкъум щытхъу хэлъэу Iоф зэрэщишIагъэм, исэнэхьаткIэ IэпэIэсэныгъэшхо зэрэхэлъым ыкIи лIыблэнагъэу къызхигъэфагъэм афэшI ХъутIыжъ Азмэт къэралыгъо ыкIи ведомственнэ бгъэхалъхьэхэр къыфагъэшъошагъэх. Ахэм ащыщых: «За трудовую доблесть», «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», «100-летие со дня рождения В.И. Ленина», «За победу над фашистской Германией», «70-летие Победы в Великой Отечественной войне» зыфиIохэрэр. Джащ фэдэу ведомственнэ бгъэхалъхьэхэу: «Заслуженный работник МВД СССР», «За активное участие в ветеранском движении и большой вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодых сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России», нэмыкIхэри.

Ветеранхэм яорганизацие чанэу Iоф зэрэщишIэрэм фэшI ежь иунэе Iашэ 2011-рэ илъэсым, ащыгъум Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу щытыгъэ, армием игенералэу Рашид Нургалиевым къыфигъэшъошэгъагъ.

Мы мафэхэми Азмэт Къэншъао ыкъом IофшIэныр лъегъэкIуатэ. Ветеран организациехэм адэлэжьэгъэнымкIэ министрэм иупчIэжьэгъу.

ХъутIыжъ Азмэт къызыхъугъэ мафэмкIэ министерствэм, подразделениехэм япащэхэр, икIэлэеджакIохэр ыкIи мы мафэхэм Iоф зышIэрэ къулыкъушIэхэр зэкIэ фэгушIох. Узынчъагъэ иIэу, бэрэ щыIэнэу фэлъаIох.

Телефон гъэпцIакIом лъэхъух

Бзылъфыгъэм иахъщэу сомэ мин 680-рэ гъэпцIагъэкIэ шIозытыгъугъэ бзэджашIэхэм Тэхъутэмыкъое район полициер алъэхъу.

АмышIэрэ цIыфхэм цыхьэ афашIызэ, банкым чIыфэхэр къафыIахыгъэхэу республикэм гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ пчъагъэ щызэрахьагъэу агъэунэфыгъ. БзэджашIэхэм сыдигъуи а зы шIыкIэр къызфагъэфедэ. Арэу щытми, цIыфхэр ащ икъоу щыухъумагъэхэ хъурэп.

ГущыIэм пае, Тэхъутэмыкъое районым щыпсэурэ илъэс 27-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм ымышIэрэ цIыфым цыхьэ зэрэфишIыгъэм къыхэкIэу имылъку чIинагъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, бзэджашIэр бзылъфыгъэм фытеуи, банкым иIофышIэу гуригъэIуагъ. Адрэм ар ышIошъ хъугъэ ыкIи икартэ тет пчъагъэхэр риIуагъ. Нэужым ышIэщтхэр гъэпцIакIом къыриIозэ, сомэ мин 680-рэ банкым чIыфэу къырыригъэхыгъ.

Мыщ дэжьым къэIогъэн фае, бзылъфыгъэр полицием икъулыкъушIэхэм ыкIи инэIуасэхэм афытеон ымылъэкIынэу телефоныр римыгъэгъэтIылъыжьэу, дэгущыIэзэ ежь зыфаер зэкIэ ригъэшIагъ ыкIи банкым къырыригъэхыгъэ сомэ мин 680-р шIуитыгъугъ.

Мы уахътэм ехъулIэу бзэджэшIагъэм икъычIэгъэщын епхыгъэ Iофтхьабзэхэр хэбзэухъумакIохэм зэрахьэх.

Полицием шъугу къегъэкIыжьы! ШъумышIэрэ цIыфым сыд фэдэрэ ушъхьагъукIи зыфаер фэшъумышI, зяшъумыгъэгъэдел. ГъэпцIакIохэр психолог дэгъух ыкIи зыфаер къыздагъэхъуным фэшI шъузэмыгуцэфэщт шIыкIэ зэфэшъхьафхэр къызфагъэфедэщтых.

Уголовнэ Iоф 77-рэ къызэIуахыгъ

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ имежмуниципальнэ отделэу «Адыгейский» зыфиIорэм икъулыкъушIэхэм къалэу Краснодар щыщ бзылъфыгъэу илъэс 30 зыныбжьыр къызагъэуцум, ешъуагъэу къычIэкIыгъ.

Ащ идокументхэр зауплъэкIухэм полицейскэхэм агъэунэфыгъ автомобилыр ыгъэIорышIэнымкIэ Iизын къезытырэ правэр зэримыIыгъыр ыкIи ыпэкIэ ешъуагъэу къагъэуцуи административнэ пшъэдэкIыжь зэрэрагъэхьыгъэр. Водителым ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Автомобилыр Iахыгъ.

Адыгэкъалэ мыщ ехьщыр хъугъэ-шIагъэ щагъэунэфыгъ. Илъэс 28-рэ зыныбжь кIалэр ешъуагъэу къагъэуцугъ. Медицинэ уплъэкIунхэм ар зэрешъуагъэр къагъэшъыпкъэжьыгъ. ЫпэкIэ ешъуагъэу къагъэуцуи, пшъэдэкIыжь рагъэхьыгъагъ. Мыщ епхыгъэу дознанием икъулыкъу уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

Мэзитфым къыкIоцI водитель ешъуагъэхэр ятIуанэу къаубытыгъэхэу Адыгеим уголовнэ Iоф 77-рэ къыщызэIуахыгъ, ахэм ащыщэу 71-р республикэ хьыкум инстанцием фагъэхьыгъ.

Мыщ фэдэ процессуальнэ унашъохэр нахьыбэу зышIыгъэхэр Мыекъуапэ (23-рэ) ыкIи Тэхъутэмыкъое районым (21-рэ) ядознавательхэр арых. 2019-рэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ мы лъэныкъомкIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофхэр 34-кIэ мыгъэ нахь макIэ хъугъэ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ шъугу къегъэкIыжьы, УФ-м и Уголовнэ кодекс къызэригъэнафэрэмкIэ, водителыр ешъуагъэу рулым Iусэу ятIуанэу къызаубытыкIэ уголовнэ Iоф къыфызэIуахыщт, илъэси 2-м нэс хьапс тыралъхьащт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр

КIарэ Фатим.