Урысыем ичIыопс кIэн икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ зэхъокIыныгъэхэу Конституцием фашIыщтхэр Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщ

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим уфэсакъыныр Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщэу зэрэхъугъэр зэкIэми непэ ашIэ, хэти ащ иягъэ римыгъэкIыным пылъын фае. Джащ пае экологием ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр Урысые Федерацием и Конституцие фэшIыгъэнхэр анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщэу щыт.

Урысые Федерацием и Конституцие Урысыем ичIыопс икъэухъумэн фэгъэхьыгъэу хатхэжьыхэрэр къэралыгъом ыпэ ригъэшъырэ Iофхэм щэч хэмылъэу ащыщ. ЧIыопсым ибайныгъэ, ащ изэфэмыдэныгъэ, идэхагъэ къэгъэнэжьыгъэн ыкIи тауж къэкIырэ лIэужхэм къафэгъэнэгъэныр зы пшъэрылъ.

— Закон ШъхьаIэм хагъэхъожьырэ сатырхэм анахь мэхьанэ зиIэу къахэзгъэщырэр экологием ылъэныкъокIэ цIыфхэм гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэныр, экологическэ культурэ ахэлъэу пIугъэнхэр ары. ЧIыгоу тызщыпсэурэр зэкIэми зэдытиунэу зэрэщытыр, ащ тыфэсакъын зэрэфаер сабыигъом къыщегъэжьагъэу зэхашIыкIэу цIыфхэр пIугъэнхэм ар фэIорышIэщт, ядунэееплъыкIи зэрихъокIыщт.

Сицыхьэ телъ, Конституцием зэхъокIыныгъэу фашIыхэрэр, анахьэу тидунай идэхагъэ фэсакъыгъэныр, зыми иягъэ римыгъэкIыныр къызэрэдалъытагъэр тикъэралыгъокIэ зы лъэ-бэкъушIоу зэрэхъущтым, хэгъэгум иполитикэ мы лъэныкъомкIэ зэрэгъэпсыгъэщтым, — къыIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим игъэфедэнкIэ комитетым итхьаматэу Игорь Ческидовым.