Медицинэм иучреждениехэм хэушъхьафыкIыгъэ техникакIэ аратыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Джэджэ, Красногвардейскэ ыкIи Теуцожь районхэм арыт IэзэпIэ учреждениехэм, джащ фэдэу IэпыIэгъу псынкIэм икъулыкъу апае  къафащэфыгъэхэ медицинэ автомобильхэр аритыжьыгъэх.

Къэралыгъо программэу «Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу хэушъхьафыкIыгъэ техникэ пшIыкIущ къаIэкIэхьагъ. Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллион 14,9-м ехъу ащ пэIуагъэхьагъ.

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм и Адыгэ республикэ станцие ИВЛ аппаратхэр зыхэтхэ реанимобиль 11 (классэу С зиIэхэр) ратыгъ. ЗэкIэмкIи ахэм сомэ миллион 25,4-рэ ауас. Зэпахырэ узэу коронавирусым пэшIуекIогъэным къыдыхэлъытагъэу УФ-м и Правительствэ иунашъокIэ мы техникэр Адыгеим къыIэкIэхьагъ.

Муниципальнэ IэзэпIэ учреждениехэм ялIыкIохэм ыкIи IэпыIэгъу псынкIэм ипащэхэм хэушъхьафыкIыгъэ техникэр аритыжьызэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ псауныгъэр къэухъумэгъэным ылъэныкъокIэ къэралыгъо программэхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр.

— Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ исистемэ непэ къиныгъуабэмэ яуалIэ. Зэпахырэ узым ебэныхэрэ медицинэ къулыкъухэм ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэлъыным непэ ткIуачIэ етэхьылIэ. Лъэпкъ проектхэм ыкIи къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытагъэу мы лъэныкъомкIэ бэ зэрашIэрэр тэлъэгъу. IэзэпIэ организациехэм аIут IофышIэхэм къаIэкIэхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэм ишIуагъэ къызэрэкIощтым, сымаджэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм, цIыфхэм ящыIэныгъэ къагъэнэжьыным зэрэфэIорышIэщтхэм сицы- хьэ телъ, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, Шэуджэн районым имедицинэ къулыкъу пае мы мэфэ благъэхэм джыри автомобили 3 къэкIощт. Ахэр къызыщащэщтхэ уахътэм ведомствэм ынаIэ тыригъэтынэу ыкIи шъолъырым къыIэкIэхьэрэ техникэм изэхэтыкIэ лъыплъэнхэу республикэм ипащэ пшъэрылъ афишIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ IэпыIэгъу псынкIэм икъулыкъушIэхэм IофшIэным ылъэныкъокIэ амалэу аIэкIэлъхэм, ящыкIэгъэ пстэур агъотмэ, коронавирусым пэшIуекIохэрэ медикхэм къатефэрэ ахъщэ тынхэр къаIэкIэхьагъэмэ акIэупчIагъ. КъызэраIуагъэмкIэ, бригадэхэр зэрифэшъуашэу зэтегъэпсыхьагъэх, планэу щыIэм диштэу ахъщэ тедзэри къаIэкIахьэ.

Автомобильхэр заретыжьыхэ нэуж урамэу Горькэм ыцIэ зыхьырэм тет Медицинэ гупчакIэм ишIын зэраухыжьырэм, IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм республикэм ипащэ защигъэгъозагъ. Къатищэу зэтет псэуалъэм нахьыжъхэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм афытегъэпсыхьэгъэ стоматологиер, псауныгъэм изэтегъэуцожьын ыкIи реабилитацием ягупчэ хэтыщтых. Проектым игъэцэкIэн зэкIэмкIи сомэ миллион 227,5-рэ тефэщт, затыщтыр 2020-рэ илъэсым ишышъхьэIу ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэ подряднэ организацием ипащэхэм гущыIэгъу афэхъугъ, ащ дакIоу профильнэ ведомствэм ипащэ пшъэрылъхэр фишIыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.