Кощын IофхэмкIэ пшъэрылъхэр

Мы уахътэм ехъулIэу Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кощын IофхэмкIэ иподразделение  мыщ фэдэ лъэныкъохэмкIэ документхэм яIыхын лъегъэкIуатэ:

— IэкIыб къэралым къикIыгъэхэу визэкIэ Урысые Федерацием къихьагъэхэм, мы уахътэм аIыгъ визэхэу мэфэ 90-м нэсэу пIалъэ зыпылъхэм афылъагъэкIуатэх. ЗыгорэкIэ ахэм япIалъэ икIыгъэ хъумэ, охътэ гъэнэфагъэкIэ агъэфедэн, нэужым УФ-м икIыжьынхэ алъэкIынэу  мэфэ 90-м нэсэу визэр афылъагъэкIуатэ;

—  IэкIыбым къикIыгъэхэу, Урысые Федерацием къихьагъэхэу визэ зимыщыкIагъэхэм охътэ гъэнэфагъэкIэ къэралыгъом исынхэмкIэ Iизын зиIэхэм япIалъэ зикIыкIэ, кощын IофхэмкIэ къулыкъушIэхэм яунашъокIэ мэфэ 90-м нэсэу а пIалъэр афылъагъэкIуатэ.

Ащ нэмыкIэу хабзэм пэрыохъу фэмыхъухэу  Урысые Федерацием щыпсэунхэу IэкIыбым къикIыгъэхэм Iоф ашIэн алъэкIынымкIэ ыкIи ахэм Iоф арагъэшIэн алъэкIынэу Iизын аратынхэмкIэ ятхылъхэм якъыIыхын лъагъэкIуатэ. Джащ фэдэу егъэзыгъэ Iоф щымыIэу Урысые Федерацием имыкIынхэмкIэ патентхэр аратых.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кощын IофхэмкIэ игъэIорышIапIэ Урысыем игражданхэм, джащ фэдэу IэкIыбым къикIыгъэхэу республикэм щыпсэухэрэм къяджэ миграционнэ къулыкъум зафагъэзэным-
кIэ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ къэбархэм икъоу защагъэгъозэнхэу.