Социальнэ IэпыIэгъу тедзэхэр

КIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм социальнэ IэпыIэгъу тедзэ ятыгъэным фэгъэхьыгъэ унашъоу УФ-м и Президент къышIыгъэм  къыдыхэлъытагъэу сомэ мин тфырытф мэзищым, мэлылъфэгъум, жъоныгъуакIэм, мэкъуогъум, аратынэу агъэнэфагъ.

Ащ пае ны-тыхэм лъэIу тхылъэу къатыгъэхэм УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм испециалистхэм Iоф адашIэ.

Мэкъуогъум и 1-м нэс пштэмэ, тхылъэу зыхэплъагъэхэм ащыщэу 9284-р къэзытыгъэхэм ахъщэ тедзэр атефэу агъэунэфыгъ. Мэлылъфэгъум и 17-р ары унагъохэм афатIупщынэу зырагъэжьагъэр. МэзитIум атыгъэр зэкIэмкIи сомэ миллиони 104-рэ мин 530-рэ мэхъу.  Мэкъуогъу мазэу къихьагъэм и 5-м нэс джыри сомэ миллион 29-рэ мин 930-рэ атIупщынэу щыт.

Ащ нэмыкIэуи, УФ-м и Президент иунашъокIэ кIэлэцIыкIоу зыныбжь илъэси 3 хъугъэу, 16-м емыхъугъэхэм зэтыгъоу мы къихьэгъэ мазэм сомэ мин пшIырыпшI аратыщт. ПэшIорыгъэшъэу къалъытэгъэ унэгъо 40000-м щыщэу 33841-мэ лъэIу тхылъхэр къатыгъахэх. Зыхэплъэнхэу игъо зыфифагъэхэмкIэ сомэ миллион 522-рэ мин 750-рэ атIупщынэу щыт. Ахъщэм итын мэкъуогъум и 1-м рагъэжьагъ. Сомэ миллион 466-рэ мин 520-рэ атыгъах.

Мэкъуогъум и 1-м нэс УФ-м и Президент иунашъо къыщыдэлъытагъэу ахъщэ тедзэу республикэм щатыгъэр зэкIэмкIи сомэ миллион 571-рэ мин 50-рэ мэхъу. Нэужыми, мэкъуогъум и 2-м, сомэ миллион 56-рэ мин 230-рэ атIупщыгъ.

КIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм социальнэ IэпыIэгъу тедзэ ятыгъэным пэIуагъэхьанэу зэкIэмкIи сомэ миллион 811-рэ мин 370-рэ бюджет ахъщэу ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэм къыфэкIуагъ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу