Адыгеим ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары

Республикэм иэкономикэ зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу щыIагъэм коронавирусым зызиушъомбгъурэ лъэхъаным цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэн, кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэмрэ IофшIэныр зышIокIодыгъэхэмрэ IэпыIэгъу тедзэ ягъэгъотыгъэн зэрэфаем ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм агу къызэригъэкIыжьыгъэмкIэ, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным иунашъохэр зэкIэ республикэм щагъэцакIэх, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ амал зэфэшъхьафхэр щызэрахьэх.

ПФР-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ ипащэу Къулэ Аскэрбый къызэриIуагъэмкIэ, къулыкъум иподразделениехэмкIэ республикэм лъэIу тхылъ 33841-рэ къыIэкIэхьагъ ыкIи илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэс 16-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм сомэ мини 10 зырыз ятыгъэнымкIэ унашъохэр щаштагъэх. Ахэм сомэ миллион 522-рэ мин 750-рэ аIукIэщт. Ащ фэдэ кIэлэцIыкIухэр зиIэхэм ясчетхэм ахъщэр къарыхьэу ригъэжьагъ. Сомэ миллион 466-рэ мин 520-рэ аIэкIагъэхьэгъах. Мэкъуогъум и 2-м ехъулIэу сомэ миллион 56-рэ мин 230-рэ зытефэрэ документхэр агъэхьазырыгъэх. Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Президент и Указ диштэу 2020-рэ илъэсым имэлылъфэгъу къыщегъэжьагъэу имэкъуогъу нэс илъэси 3-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм мазэ къэс сомэ мини 5 зырэз аратыщт. ГущыIэм пае, мэкъуогъум и 1-м ехъулIэу лъэIу тхылъ 9790-рэ Адыгеим къащыIэкIэхьагъ. Мэлылъфэгъумрэ жъоныгъуакIэмрэ цIыфхэм ясчетхэм сомэ миллиони 104-рэ мин 530-рэ къарыхьагъ.

Апэрэ сабыир унагъом къызихъокIэ, ыпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу, ахъщэ IэпыIэгъур джыри араты. Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ 2020-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу апэрэ сабыим ыныбжь илъэсрэ ныкъорэ охъуфэ нэс ащ къызэрэдекIокIыхэрэм пае ахъщэу аратырэр фэдитIукIэ нахьыбэ ашIыгъ. Сомэ 3375-рэ ар хъущтыгъэмэ, джы сомэ 6751-м нэсыгъ. Республикэм ис кIэлэцIыкIу 907-мэ непэ ащ фэдэ ахъщэ IэпыIэгъу араты.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэ бюджетым имылъку щыщ унэгъо заулэмэ къафыхагъэкIыгъ. ГущыIэм пае, кIэлэцIыкIухэр зэрыс, гъот макIэ зиIэ унэгъо 10886-мэ зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу (сомэ минищрэ сомэ минитфрэ) аратыгъ. Илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжьхэм мазэ къэс сомэ 4799,5-р игъом аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ ищыкIэгъэ республикэ шэпхъэ правовой актхэр агъэхьазырыгъэх. ЛъэIу тхылъ 6612-рэ къаIэкIэхьагъ. Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ мэлылъфэгъум и 1-м къыщегъэжьагъэу ахъщэ IэпыIэгъухэр къаратхэу аублагъ.

Стационар социальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэм ащылажьэхэрэм яIофшIэн нахь къызэрэхьылъагъэм епхыгъэу ялэжьапкIэ ахъщэ афытырагъэхъуагъ. А гухэлъхэм апае Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд сомэ миллион 18,7-рэ, республикэ бюджетым сомэ миллион 11,1-м ехъу къыхагъэкIыгъ.

IофшIэн зимыIэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Урысые Федерацием и Правительствэ хэкIыпIэ заулэмэ яусагъ. Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм IофшIэн къафэзыгъотырэ къэралыгъо къулыкъум и ГъэIорышIапIэ ипащэу Галина Цыганковам мы лъэныкъомкIэ республикэм амалэу щызэрахьэхэрэм ягугъу къышIыгъ.

ЦIыфхэм IофшIапIэ къафэзыгъотырэ къулыкъухэм яIофшIэн муниципальнэ образованиехэм ащагъэлъэшынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ. Джащ фэдэу цIыфхэм ахъщэ IэпыIэгъухэр игъом аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ дэгъоу Iоф зэрашIагъэм фэшI КъумпIыл Мурат социальнэ лъэныкъом щылажьэхэрэм зэрафэразэр зэхэсыгъом къыщиIуагъ.